Munchmuseet, MM K 4513

MM K 4513, Munchmuseet. Datert 09.08.1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 9de August    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevet og
Tilbudet af Bærene. – Vi
reiser ikke bort til Aasgaards-
trand, men faaer En til at
hjælpe os. dermedInger har
allerede skrevet til En, derborte
som kunde faa arangeret det
paa det Bedste, – Mad
Andersen
, – hun har været os
behjælpelig før og har været saa
svert paalidelig og Grei. –

    – Det glæder os usigeligt
at Du føler Dig vel. – Det

 

      

er Ro som maa til, det er
vist, – og kan jeg nok skjønne,
det ville være bedst, som Du
siger, at faa Dig et Hus
i Tydskland paa Landet. –

    – Det er en Selvfølge efter saa
mange Aars lidelsesfulde Forfølgelser,
at Nærvernesystemet systematisk maa
bringes i Orden, og Ro til Arbeidet
maa man have. – Det er jo bare
at undres over at Du ikke {ikke} har
{ … }\bukket/ under; – det er en høiere
Kraft. –

    – Det gier ogsaa os Styrke i vort
Arbeide, at Du føler Dig vel, – og
Tænk hvilken Rygstøde Du ha i
Tydskland, at Du har faaet banet
Dig Vei der, – har fuld Forstaaelse
der. – men det har jo ogsaa gaaet
gjennem sver Kamp, – saa ogsaa
dette, at Du her har holdt ud er

 

      

saa forunderligt. –
    Vi har benyttet de deilige
Dage til {forg}\Udflugter/, – iforgaars
var vi med L paa Ladegaardsøen,
streifet hele Øen igjen fra Oscars
Hal til Kongens Villa Victoria og
derfra til Bygdø Bad, – rigtignok
var vi som mørbankede efterpaa. –
Nu skal vi til Hovedøen med L
\næste Tur –/efter Afstemningen.

          Ja, nu
er man optaget med \Afstemningen/, – saa
kommer Valget af Regent, – det
er jo noksaa kjedeligt at man
ikke fik Republik, men det gaar
vel ikke, under disse nærværende
Forhold. – Det er jo stort, at Frihe-
den er vunden uden Blod. –
Det har været en stærk Tanke paa
Krig, saa jeg hørte i Byen
forleden en Grosererfrue fortælle at
Spiskammeret var forsynet med
Hermetik ligeop til Taget. –
Alligevel har det seet saa roligt

 

      

ud. –
    Idag faaer man høre, hvem
der er, som har skrevet til Sverige
disse kjedelige, landsforræderiske Udtalelser,
som er kommet frem i Aftonbladet, og
som naturligvis har gjort megen Skade
Overlærer Winther, gift med en svensk
Kvinde
. – Stakkels Mand, der har ladet
sig bruge til saadant. – Ja, Du
har vel nu læst det selv. – –
– Stemmingen her er mest for at
faa den danske Prins, – Turist
livet blev vel svert florerende,
men saa blev der vel megen
Stads og Kjedeligheder dermed ved
at faa en engelsk Prinsesse; – men
kanskje det var best for Freden; –
Nansen har naturligvis været
i Kjøbenhavn i diplomatisk Ærinde.

    
    Nei nu faaer jeg slutte, med
mange hilsener fra I og L

    Din hengivne
Karen Bjølstad.

    Vi skal imorgen reise ind og skrive tegne vore Navne ind
i Kvindeaddressen. Du leer af det sier Inger. –