Munchmuseet, MM K 4518

MM K 4518, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Imorgen skal vi sende Dig
90, nu lægger jeg indeni
dette 10k om Du skulde være
i nogen øieblikkelig Forlegenhed.
– – Det var godt, Du skrev,
vi har undres paa, hvorledes
Du har det. – Hvor godt
det er at det gaaer frem-
ad, og at Du kan ar-
beide. Det haster ikke
med Pengene, – vi har
det bra saaledes, saa

 

      

Du kan være rolig. –
    Inger har kommet sig svert
godt i sommer ved Badning
og saa har vi 2 Potter nysilt
Mælk. –

    Dersom det skulde blive saa,
at det blev vanskelig at
faa fat i Laanet før Sept,
saa har vi det saa, at
Du godt foreløbig kan faa
her, naar Du blier i Forlegen
hed. –

    L Inger var igaar hos Laura,
hun sagde til hende, at
hun vilde helst vente
til Sept, – hun er saa

 

      

ivrig med sit Arbeide, og
liker saa godt at tage ind
Penge for dette, som hun
benytter som hun vil. Nu
saa hun godt Ud, og
var oplivet. Vi skal ud
med hende paa Ture. –
Dette morrer hun sig ved. –
– Hun fortalte, at Du ud-
stiller i München. – Det er
saa pudsig, at vi faaer høre
fra hende meget, som
vi er udenfor her. –

    – Vi hører intet fra
T. – hun har nu na-
turligvis opgivet det
hele. –

    Intet nyt, det samme
tørre Veir. – Jeg kan

 

      

ikke sige, hvor det er
deilig, at Du er kommen
saa over det Hele. –

    
    Hil Hilsen fra Inger
    Din heng K Bjølstad

Fredag d 2.