Munchmuseet, MM K 4524

MM K 4524, Munchmuseet. Datert 01.03.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Aften 1ste
Marts 96
.    Kjære Edvard


    Tak skal Du have for Brevkortet, som
vi modtog med megen Glæde. – Vi haa-
ber Du fremdeles kommer Dig; – det
var felt usundt i Christiania ivin-
ter. Saa hyggeligt, det kunde være,
at vide Dig saa i Nærheden, – led
jeg alligevel saa, ved Tanken paa
det usunde taagede Veir, Du daglig
skulde indaande, og saa forresten
være saa meget alene. – Gid
Du engang kunde faa et godt lykke
ligt Hjem – hvor jeg da skulde være
beroliget og fornøiet. – –

    –U Iaften sidder Inger og spiller,
Laura er reist til Byen paa en
Slax Aftenunderholdning, Præsten Lunde
Foredrag og Fru Eva Nansen synger. –
– Tænk Laura er saa meget bedre

 

      

nu; hun har begyndt paa Kunstvævskole
hos Frölichs i Liandalen, hun havde saadan
Lyst til det, og tænk Fru Melby har givet
hende 100 Kr, saa hun kan kjøbe Væv, og
betale Undervisning, som for det første blier 2
Maaneder a 20 Kr. – Var ikke det snilt, og
er Fru Melby interesseret for hende, saa vi
haaber hun ikke lader det være dermed, –
hun er jo saa rig. – Til Høsten begynder
2 nye Kursusser, som Laura kan faae Friplads
til og muligens et Stipendium paa 50 eller
100 Kr som kan medfølge til Underhold. –
Jeg har talt med Fru Frölich derom og
hun troer der ingen Ting er iveien derfor,
ialfald sikkert Friplads. – Laura er da
borte fra 8 til 1 Middag, – og er hun
saa interesseret i Vævningen. – Hun
taler om at arbeide væve Portierer til Dig. –
– Det er ogsaa et sundt Arbeide, – og
Turen til Skolen er ogsaa bra. – Det har
altsaa gaaet bedre end, vi havde tænkt
os; – og i Pengeaffæsagerne er det jo
fortræffeligt. Du behøver ikke at have
nogen Frygt; det vil nok greie sig. –
for nærverende har vi \over/ 200 Kr liggende. –

 

      

    Nu har Johanne faaet sig en liden Pige,
gamle Kinck meldte os det, Johanne send-
te en liden Lok. – Det er noksaa underligt. –
– Det skulde være noksaa hyggeligt om hun
fik hedde Johanne Sofie; det kunde passe
saa godt, da det er et Bedstemodernavn
paa begge Sider, – og saa var baade Sofie
og Johanne ogsaa opkaldt. –

    – Papas Portrait og Akvarellen af
Hoffman er kommen herud. Inger
maatte ind efter Kufferterne. Det Teppe
Du talte om ligger muligens ind den
store Kuffert, som er laaset. – I den
Lille fandt vi et Par Ting, der var særde-
les nyttige for Kjøkkenet, – og som \har/ vi har
taget \dem/ i Brug.

    – Dagbogen til Professor Munch bad
Fru Melby om; – jeg har ikke sagt,
at Du har den med; men vil Du
sende den til os igjen, saa er Du snil,
Professor Storm skal have den til Brug, og
saa er det jo rettest at den havner
hos en af Døttrene. – Hvis der gjordes
nogen Indvending dertil, kunde det

 

      

virker slemt for Laura. – Vi har maattet
love Fru Melby at faa fat i den. –

    – Idag ligger der tykke Snelag; – vi
gik over Isen til Ormøens Kirke forrige
Søndag, denne Maaned kan nok blive
noksaa strid kold; men Solen virker jo
meget midt paa Dagen. –

    Jeg skulde sige Dig fra Laura, at hun
er saa svert glad i Bogen Du forærede
hende, hun har læst den, og det var
meget for hende af Interesse dette om
P A Munch. –

    – Naar Du kan, saa skriv igjen, paa
disse Brevkort, er jo saa letvindte. –

    
    Smaapigerne hilse Dig saa meget,
    Din hengivne Karen Bjølstad.