Munchmuseet, MM K 4531

MM K 4531, Munchmuseet. Datert 13.08.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 13de August
    Tak for det sidste Brevkort, – det er snilt
at Du skriver til os oftere, – det er saa
ondt, naar vi intet hører, – men nu
hvor kort Tid du har til at opfriske
Dig. – Skulde det være knapt for Dig
med Penge, saa send mig mig nogle
Ord, jeg faaer nu mange Penge om
nogle Dage, saa Du godt kan faa laant,
– desuden har Du sendt saameget i Vaar,
– saa det kunde bare være lidt Tilbage-
betaling, – Jeg har havt det svert
godt i Sommer og kommet mig i Kræfter.
Karl og Laura, der er kommen ned fra Nord-
land var her i Lørdags, – jeg spurgte da
ud om As Helbredstilstand. – Der var intet
Brysttilfælde: han var nervøs, var
skuffet med sit Ægteskab,– J. passede
ikke for ham, han følte Lænken svert,
derfor al denne Klage over andre
Ting; – han blev derfor medtaget,
saa Øbeboerne mærkede Forandringen,

    – Herseths har pakked \fuldt/ et stort
Vedskur fuldt med opbygget Ved, som
vi kan have for 2 Aar. – 3 Kr –
det er jo bare for at tage noget! –
de ere meget snille, har bedt mig
betale, naar det er beleiligt, ikke
tænke paa Husleien, om det

 

      

imellem var noget vanskeligt; men
mærkeligt nok, er der intet Halvaar
jeg har været saa uden Pengeforle-
genhed; – og kan jeg sige, det er
en Lettelse dette, at Slippe Pengebrevene
nordfra. – Stakkels – – hvorfor ventede
han ikke med Giftermaalet; – naar
det var han en saadan Gru, – han
steller sig saa underligt; – Men
– det er kanske bedst, som det er!

    – Han havde fortalt Præstefruen, at han
i sine Fantasier havde været i Syden og
seet Palmerne, – saa fik han dette Ønske
opfyldt paa en underlig Maade: –
Johanne tager det noksaa roligt, Barnet
har vakt stærke Følelser hos hende, det
er naturligt, – snart er alt dette med
A. og Hadsel en Drøm for hende. –
– Det er saa underligt, hvor A var
afholdt paa Øen. Jeg har et Brev fra
en Qvinde, som skriver et saa hjerteligt
Brev med Tak til ham, hun priser hans
Lægekald, som noget saa stort. –
Jeg har intet meret at skrive

 

      

om, Smaapigerne kommer i denne
Uge; – og da tænker jeg, Du faaer
Brev fra Een af dem. – Her
er forskrækkeligt tørt! – men
mørke Skyer lover Regn! –

    
    Med hjertlig Hilsen Din
hengivne T Karen
Bjølstad