Munchmuseet, MM K 4547

MM K 4547, Munchmuseet. Datert 17.05.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Brevkortet, vi længtede
nu efter at høre fra Dig,
og derfor kom det saa vel-
komment. – Vi har læst Willy
Pastors
Kunstartikler og det
om Dig, forresten har der vel
ogsaa været mere, som er
gaaet os forbi. Vi har ikke
seet Morgenbladet. – Vi faaer
forresten mange Aviser nu,
da Herseth er saa opmærksom
at sende ned til os, og
de holder mange. – Inger
har været hos Doctor Grøn

 

      

med Mappen. Han blev saa
fornøiet, og synes det var saa
opmærksomt af Dig. Han bad
om din Adresse. – Dagbogen
er kommet og Fru Melby var
meget taknemmelig ved at faa
den tilbage. Jeg var saa sikker
paa at jeg havde fortalt
Dig det. – Du har vel
seet at gamle Onkel Edvard
er død, – han vilde gjerne leve,
stakker; han blev 82. –

    – Du behøver ikke at tænke
paa os med Frygt, vi har
det bra med Penge. – Vi haaber
at gjøre gode Affairer med
Værelserne, der har alt været
flere her, men enkeltvis, –
vi maa have to, og vi

 

      

haabe at faa det. – Du
kan tro, det er bra nydelig
her nu, – alle som seer Leilig-
heden med Verandaen, synes det
er noget saa eget vakkert. –
Derfor er vi ikke frygtsomme. –
– – Og saa sundt: Du kan tro
der er anderledes Luft her end
dernede. – Vi vil have to
Logerende, der hver betaler
40 Kr med Morgen – og hvis de
vil have Aften, kan de jo
ogsaa faa det. – –

    – Nu kan Du tro, det er
vaarligt vakkert, Æbletræerne
blomstrer og de nydelige Birke
udenfor taer sig saa vakkert
ud ved Siden af Granerne
og Furuerne; vi har nu mere
Udsigt til Vandet, da et Gjærde
er borttaget. – Inger og
Laura ere friske, de ere meget

 

      

ude i Luften. – Inger har
de samme Antal Elever, og det
er saa passe Arbeide, ikke
formeget. – 17de Mai Laura har
været i Byen idag og seet
paa Togene, hun havde Lyst
paa det. – Hun skulde
en Tur til Lillehammer i
Sommer, men nu skriver
ikke Johanne, – idag skrev vi
igjen, for at fortælle hende at
hun vilde faa 200 \Kr/ af Lægeforenin
gen for Enker
, dersom hun vilde
søge til Jul, – Doctor Grøn
sagde dette til Inger. Du
veed Papa havde over 30 Aar
betalt aarlig til denne Forening,
og der blier vist taget Hensyn
dertil. – Dette er jo svert
godt. – Hun har ogsaa faaet mange
Penge ind. –

    
    Lev vel Hilsen fra os Alle.
    Din hengivne Karen Bjølstad