Munchmuseet, MM K 4583

MM K 4583, Munchmuseet. Datert 05.08.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5te August    Kjære Edvard!


    Tak for dit siste Brev
og dit Tilbud om at
sende os 200 Kroner, – men
dette behøver Du ikke, kan
Du sende os 100, saa er
vi hjulpen for lang Tid.
Inger har forgjæves staaet
i Kø 2 Ganger, naar

 

      

hun er kommet nær Ind-
gangen og Trængselen er
øget paa er Rædslen kom
met paa hende. – I
Husfliden fik jeg bare ud-
betalt 27 Kr, det øvrige
maatte staa hen, – men
det var jo godt noget. –
Disse Tilstander kan jo
ikke vare længer. – Og
denne voldsomme Maatte
at begynde Krigen paa
fra Tydsklands Side maa
vel bringe til en snar

 

      

Ende paa den. –
    Vi har forsynet og noget
til en Begynnelse med Mel
Gryn Sukker \Chocolade/ o s v –
Imorgen har vi tænkt
at møte Laura, hvis
der ikke blier noget som
hindrer. –

    Vi faer haabe paa
en godt Løsning, det
er da umulig at bringe
al den Ødelæggelse over
Landene. –

    – – Naar jeg tænker

 

      

paa Dig maa jeg altid
tænke paa, at Gud har
givet Dig fremfor Andre
Værdier i din Begavelse,
hvor stort og trøsterigt,
disse kan ikke tabes. –

    
    – Mange hjertelige Hilsener
    Din hengivne
Karen Bjølstad

    Skulde det være vanskelig
saa kan Du bare sende
en liten Sum –

    
    K B –
    Inger hilser saa meget, –