Munchmuseet, MM K 4632

MM K 4632, Munchmuseet. Datert [??].[??].1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Du er vel nu kom-
men tilbake til Ekely
fra din Kjøbenhavnstur,
jeg sender Dig derfor
mangfoldig Tak for
din Lykønskning og
dine Gaver. Blomster
ne ere saa vakkre,
og nu da alt
udenfor er feldet og

 

      

frosset, blier de
dobbelt kjære. – Stolen
som er bestilt hos
Steen & Strøm vil komme
til at blive mig kjær
Haaber Du er frisk, –
i denne Tid er man
udsat for Forkjølelse og
maa være forsigtig, saa
vexlende som Veiret er.
Inger var hos Oline
for et Par Dage siden,
hun skal bo gratis
paa samme Sted, saalænge
Bolignøden er, og saa
tyr hun som sædvanlig
for Steen & Strøm. – Du har
vel læst Talen af Frederik Paaske
ved Lutherfesten i Universitetet. –

    
    Mange Hilsener fra Inger
    Din
hengivne KB.