Munchmuseet, MM K 4747

MM K 4747, Munchmuseet. Datert 14.01.1906. Brev fra Karen Bjølstad.
Filologisk kommentar: Den franske torpedokrysseren "Cassisni" var på statsbesøk i Norge 8. - 13. januar 1906. Morgenen 12. januar var det jordskjelv på Sørlandet og i Lier. Dersom dette også kunne merkes på Nordstrand, kan det være dét Karen referer til.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Du kan tro, vi har havt en underligt Veir,
iforgaar havde vi Jordskjælv, – det var den
vestlige Kant som mærkede det Kl 8 Morgen.
Saa havde vi et Par Dage det mest
storartede Vinterveir, Træerne havde var
belæsset med Dyner af Snee og det
tog sig saa nydelig ud, mod da Atmo-
spheren var saa mærkelig, det var Fuld
maane, men gjemt, – alligevel trængte Skin
\net/ igjennem; – saa det blev noget saa
bedaarende ved det Hele, vi maatte ud
om Aftenen. – Men det var altsaa
bare et par Dage, saa kom Regn og
Slud og tog hele Herligheden. – Men

 

      

det var jo morsomt, at nettop et franskt
Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen
laa her, – og Franskmændene vare saa
begeistrede, – de var paa Holmenkollen, –
Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen
og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller
Morgenbladet, – der nu ved at berette
alle mulige Ting, – alt naturligvis
hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa
de agende». o s v – Nu er det bleven
en Modesag at age, – efter Kongen, – saa
endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret
af en Dame. – –      Nei nu maa jeg
nok slutte.      
  Mange hjertelige Hilsener,
haaber Du har det bra,
 Din hengivne
Karen Bjølstad

    Inger hilser