Munchmuseet, MM K 4984

MM K 4984, Munchmuseet. Datert 10.11.1889. Brev fra Christian Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hauketo d: 10de Novb.
1889    Kjære Edvard!


    Tak for dit Brev; Gud ske Lov
at og Du befinder Dig vel. Det
maa være hyggeligt at bo i Neuilly,
der er et gammelt berømt Sted.
Vi er nu flyttet op i 2den Etage,
men endnu ikke kommen ganske
i Orden. Værelserne er i det hele
overmaade hyggelige – og vore Verts-
folk meget snille. Vi har nu et
ualminneligt snildt og mildt Veir,
og Luften er ypperlig. Vær nu
saa forsigtig som du formaar,
thi det vilde være slemt om Du
skulde faa Gigt. Du glemt ‹Saly-
sylmidlerne›, men har faaet 3 til-

 

      

sendte; kanske jeg sender ‹3 til› det
er godt at have dem, men bedre
ikke at tiltrænge dem. Jeg glemte
desværre at sende med Dig din
Salmebog, men maa se at faa
Wang til at tage den med; man
kan dog ikke være ganske uden
Guds Ord. Det maatte være
morsomt at se Indianerne, men
jeg tvivler lidt paa, at Hr. Bill
virkelig er en gammel Tropper
og at at det har sin Virkelig-
hed med Knivens og Skalpens
Ægthed. Det er jo saa, at Wang
kommer til at reise til Paris
over Jul – Frøken Wang har sagt
det til Inger. Hertzberg har, som du vet
faaet 1500 Francs for Retten til
at tage Afstøbning af hans Ar-
beide paa Pariserudstillingen.
Jeg skal nu med det første

 

      

ned til Grøn med dit Stykke, der
har faaet en meget smuk Ram-
me. Det tar sig overmaade godt
ud og han vil vist blive glad
i det. Jeg er glad over at kunne
overrække denne Foræring. –

    Du kan tro, at Klingenberg nu er
vakkert at se til med den store
nye Taarn eller rettere Kup-
pelbygning. Der skal reises en
Statue af Tordenskjold paa hans
Plads – den skal blive meget
anseelig og Konkurrance er nu
aabnet blandt norske Billed-
huggere. Endogsaa fra en dansk
Mand er der kommet et bety-
deligt Bidrag og forresten samles
der Bidrag fra det ganske Land.

    Karl Biølstad kommer nu med
det Første tilbage.
  Lev nu
vel og Gud være med Dig –

    Din hengivne Kr Munch

 

      

    
    Neuilly – Rue de Chartres No 37 Paris