Munchmuseet, MM K 5000

MM K 5000, Munchmuseet. Datert 19.09.1914. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    Grimsrød,
    Jeløen
    pr. Moss.

    
    AvsenderLaura Munch,
    Tøien st.


    
Solhaug 19 sept. 14.    Kjære Edvard!


    1000 tak for
al den deilige
frugt, som jeg
fik fra dig igaar.
Jeg haaber, din forkjø-

 

      

lelse gik snart over.
Iforgaars mødtes jeg
med Inger. Jeg skal
hilse dig mange gan-
ge fra tante og hen-
de. Hils din hushol-
derske fra mig. – – –

    Har du seet, at «Forne-
bo
» averteres tilsalgs
i disse dage? I «Aften-
posten
» staar: «Den gamle
2 etages hovedgaard paa 12
værelser med tilbehør, kjelder
og loft samt egen kuskebolig,
stald og vognremisse, badehus
og brygge med tilliggende have
og gammel herlig park sælges
særskilt. Forbindelse Lysaker
jernbane-station og søveien.
Henv. arkitekt Sverre kl. 9–7
Drammensveien 44, telef. 2684.

    
    Mange hilsener fra din heng. L.M.