Munchmuseet, MM K 5110

MM K 5110, Munchmuseet. Datert 11.03.1894. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
«Kirsebærhaven»
(vor gaards Navn)
11de Marts    Kjære Edvard!


    – Brevkortet har jeg faaet,
og jeg takker Dig for det,–
det er så godt at faa høre
fra Dig.. Du har altså
ikke hørt fra Finne,– det
er noksaa gement – hvis
han trækker sig tilbage,–
–det var forresten noksaa
slemt at dette Billede
skulde gaa væk,– rige
Folk ere altid Gniere –
– jeg er lei over at jeg
ei skulde kunde faa sendt
Dig en Sum;– og endda
talte Manden som om han
var Kjender af dine

 

      

Malerier. – Formodentlig vilde
han have et Billede for nogle
Kroner. –

    Vi lever her som før, ere
friske, Andreas var her i Søndags,
– han blier April ud paa Hospitalet,
men har endnu intet faaet. –
– det synes jo, som om han
har stelt sig rent upraktisk, –
– havde han endda været tilfreds
med sin Forlovelse, – men Johanne
stakkels, er saa lidet for sig,–
og vil ikke i nogen Henseende
svare til hans Fordringer,– det
er ilde at han løb saa hurtig
afsted i det,– han, som skulde
være en saa stø Mand; – –
– Han skulde vel hindres fra
sin Vestindiske Reise – – for
det var jo en umulig Plan, med
300 Kroner i Lommen. –
–Dette trøster jeg meg ved, naar
jeg synes det seer broget ud med

 

      

han Stel. – Han kunde have
trængt, en rigtig praktisk Kone,
til at raade ham og greie for
ham.

    –Søndag. Det regnet i hele
Dag,– Laura har været i Kirke
men Inger og jeg har holdt os
hjemme,– iaften har vi
havt Besøg af Fru Botten
Hansen
,– hun holder enda
paa med sin Poletik. –

    Jeg skal hilse Dig fra
Jørgen Sørensen– som jeg
traf paa Station,– han
ønskede at han kunde faa
see din «Stjernehimmel,
– saa talte han om
Willumsens Udstilling og
han synes saameget
bedre om din – dine
Maaneskinsbilleder tiltalte

 

      

han især, ærget sig over
at ikke Nationalgalleriet havde
indkjøbt Dr Arentz Billede eller
Maaneskinnet fra Aasgaardsstrand
– Det er en snil blid Fyr
lille Sørensen, han seer nogenlunde
ud som i detn første Tid han
vanket hos Dig. –

    – Nei det er nu noksaa sent
paa Aftenen, saa jeg maa slutte,
jeg skulle ønske jeg havde havt
mere at skrive om,– gid
Du maatte være frisk, snart
maa Du sende os nogle Ord,

    
    Hilsen fra os Alle Din
hengivne Karen Bjølstad

    Endnu har vi ikke seet
til Kritikker, – Sørensen
klaget meget over Bladene,
der undlater lager lange
Artikler om Beriddere, men
undlater, eller ialfald taler
saa lidet om Kunst.–