Munchmuseet, MM N 445

MM N 445, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Munch har brukt tre ulike penner her. Opprinnelig er teksten skrevet med grå blyant og rettelser/tilføyelser gjort med lilla penn, siden er den overskrevet/tydeliggjort med svart penn. Det første tekstlaget er gjengitt for seg i transkripsjonen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 445 bl. 1r

    Det er ikke meget dyrkbar jord
på Ekely circa 5 mål kartlagt

    Det er udyrkbar jord, park frugttræer
bærbusker rabarbera og så Atelierer
Dertil kommer eng og beite for kua

    I parken har jeg hugget 14 favner ved
Disse mål jord skal jeg dyrke selv
og det er helt nytteløst at jordstyret får –

    Det gjælder at man ikke forlanger formeget
3 ½ mål poteter er formeget

    – Jeg kan ikke længer bruge 16,000 k‹r›
til jordarbeidet på de få mål
og jeg syns heller ikke at jeg
for den  …  skyld skal forstyrres
så jeg blir syg og ikke kan stelle
med min kunst

    At ha parseller eller { … }fremmede
{ … }folk ind i den indgjærdede eiendom
er meningsløst – De trokker ned
 …  bærbuskene og river ned gjærdene og alt
blir stjålet verdier til svær summer

    Det er hårdt at jeg og min kunst skal ofres
for et par måls skyld – Sligt ‹passer› ingen ‹enda›  … 

    Det er ikke meget dyrkbart
på Ekely –  …  en  …  { … }5 mål \kartlagt/

    Det er udyrkbar jord park frugttræer
bærbusker og rabarbra – Det er så  …   …  Atelierer
 …  og så eng og beite for kua

    Så vi har hugget i parken
Disse mål skal jeg efter ævne
dyrke selv og det er  …   … 
at jordstyret selv har fåt

    Det er ændeligt for mig at
sætte 3 ½ mål poteter    Det får bli
noget annet der faldt mig lettere

    Det er ingen  … 
Jeg kan ikke længer bruke
 … ,000 kr til at dyrke disse ‹få› mål

 

Munchmuseet N 445 bl. 1v

    Jeg har foretrukket selv at overtage
jordarbeidet for ikke at det skal bli
parceller og fremmede folk på eiendommen