Munchmuseet, MM N 672

MM N 672, Munchmuseet. Datert 1910–1920. Brevutkast til Uidentifisert kvinne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 672 bl. 1r

    
    
    Ærede Frue!


    Tak for Deres venlige Brev –
    Jeg har desværre ikke Tid til at
skrive større herom dennegang – men skal
blot sige at jeg længe har kommet til
det Resultat at dette sidste Forsøg til at
komme helt til Forsoning osså er mislykkets
– Derfor skal jeg ikke h{ … }ave noget mod min
Søster { … }og vi faar haabe paa Fremtiden

    Fruens Udtalelser { … }om Laura har
gjort mig imidlertid meget betænkelig
og jeg blir nø{ … }dt til { … }enten at tale til D{ … }em
personlig herom eller skrive et længere Brev –

    Jeg ved at disse Udtalelser der kommer
fra min Søster ikke alene er Overdrivelse
men helt urigtige –

    Jeg har osså ved osså at min Søster
Inger tidligere har i høi Grad overdrevet

 

Munchmuseet N 672 bl. 2r

    hvad der har angaaet min Søster Laura. { … }Udtalelsene
{jeg}det har vist sig senere ikke engang at
være rigtigt – Det Hun Laura må osså beskyttes

    Jeg skriver det paa min Søsters ne{ … }rvøse
Tilstand – men dette må bekjæmpes
Det er min Pligt mod Laura

    Tiltrods for alt vil vi alle ønske haabe
på en god Udgang – Ingen ønsker
mer end {mig}jeg at { … }min Tante og Søster
skulde have fredelige Dage – men
det er dem selv der sørger for Uroen
Om alt dette har jeg klart skrevet om i mit første Brev
og

    Jeg takker Dem for Deres Umage
og jeg kan ikke atter diskutere de Ting Inger er saa
Paastaalig  …  atter
fremsætter

    I Hast
    
    Ærbødigst

    Edvard Munch

    P.S.  In I hvertfald burde Inger
fundet sig i at få høre bitre Ord
og Reprimander baade af Laura
og mig når hun bærer sig
så uvettig a{f}d. Det havde
været bedre om hun
havde havt en
Smule Selverkjendelse end at bringe
nye Stridsspørsmaal op der vil
gjøre Striden uendelig og end mere bitter

    Fruen kan være forvisset om jeg følger mit Hjertes
sande Følelser i den Maade jeg tar Sagen – Jeg ved min Mor og Far osså havde været ‹enig i mig›

    idet jeg forsvarer min haardt prøvede Søster Laura
     Undskyld Brevets Udseende