Munchmuseet, MM N 1169

MM N 1169, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1169 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det er vist bra at Du prø får
den damen til selskab og hjælp en tid.
Jeg kjenner hende jo ikke og kan
ikke dømme om hende – Jeg mener bare
man må være forsikti så man ikke
bliver fast hængende ved en –

    Det gode ved Hjemli er at Du
altid kan greie Dig hvis Du ikke syns
om hushjælpen – Med hensyn til stadi
hushjælp så har jeg jo holdt på at
Du skulde have en slig – Hvis Du er
dårli så er det jo nødvendi –

    Jeg syns i hvertfald at Du burde ha
et menneske der kom op hver morgen
og så til Dig – Da du hører dårli så vilde

 

Munchmuseet N 1169 bl. 1v

det nok være bra om Du kunde finde
en du Du havde stadi til selskab.

    Jeg kommer op en dag – jeg vilde
gjerne se lidt mer på de gamle tegninger
Jeg fik sådant pent brev fra Carl –
Jeg håber det blir bedre for ham


    Din hengivne Edvard Munch

    Ja nu må jeg en dag få Dig
ned hid så Du hilse på hundene
og prøve lidt vegetariansk – Det kunde
kanske la sig gjøre at ta en liten tur
kanske med Laura eller en annen dame
til Kragerø eller Fredrikstad eller annetsteds
Det liver op – Jeg vilde ofte ha Laura
til det men hun vilde ikke