Munchmuseet, MM N 1175

MM N 1175, Munchmuseet. Datert 1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1175 bl. 1r
    Jeg har sagt at Bugge skulde henvende
sig til Dig

    Kjære Inger


    Skovforvalter O. Bugge i
Kongsberg var hos mig og
ba om noen udtalelser fra den
frygtlige skjæbne at bli gjort umyndig
– D{ … }et  …  er lige over påsken at
denne dom endelig stadfæstes
efter 1 års umyndigheds gjørelse umyndiggjørelse

    Du kjender vist min gamle ven
Paulsens tridste skjæbne

    Man må fors{ … }øge at hjælpe
på  …  tragiske kunstnerskjæber

    
    Mange
Hilsener
 din hengivne Edv Munch