Munchmuseet, MM N 1406

MM N 1406, Munchmuseet. Datert 1910–1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1406, s. 1
    
    Kjære Inger.
 Vil Du
være saa snil at
sende Lauras Bankbog
til mig – Den skal
paaføres flere Penger og
skal foreløbig blive
beroende i Akers Sparebank
 …  { … }Jeg har været
meget optat med at
se at skaffe Laura
Si økonomisk Sikkerhed
for sin Levetid – { … }Jeg
har snarli Haab om
at det blir ordnet – Jeg
har { … }osså haabet så
meget som muligt at
skaffe det samme for
Eder – Det er jo lettere
da Du jo selv tjener
– Til dette Maal {m}kræves

 

Munchmuseet N 1406, s. 2

svære Summer – Men
det er en alvorlig Opgave
som {har}jeg { … }stærkt har
glædet mig til – og
det lønner sig bedre
end at bortkaste Tid
og Humør på unødige
Diskutioner – og Ærgrelser
– Nu haaber jeg at
ved vore alles Bestræbelser
at vi skal faa en
god Sommer – {så}og
vi skal have det
så hyggeligt sammen
som vi havde det
    Selv da Du i årevis
om{ke}gikkes Grønvolds
‹hvem› jeg ikke kunde ‹fordrag›  … 
faldt det mig ikke ind at plage Jer ‹derfor›

 

Munchmuseet N 1406, s. 3

ligetil 1906 –
    Men dertil  …  kræves
alles Bestræbelser, det
er vor simple Pligt –
og dertil ‹kræves› osså { … }af Dig
og – I kan alle
\vil Dig i dette især ‹Dig› i dette  … /
være overbeviste det
har altid været mine
høieste Glæde at
kunne lette Eders
alles Sorger – og
det føler jeg osså som
min Pligt som ved
den Plads jeg har i Familiens
som den Overhoved
Familiens Overhoved
Formynder

    Jeg har vistnok  …  Pligter
men Du har næppe seet jeg
har blandet mig ind Eders egne Sager

    Du har aldrig seet at jeg har misbrugt
min Ret som Familens Form … 
    Selv da Du i årevis
omgikkes min Grønvolds som jeg
ikke kunde ‹fordrag› – faldt det aldrig ind
at si et ord derom – {at}endsige plage Eder ‹derom›

 

Munchmuseet N 1406, s. 4

    
Jeg må osså
bede Dig være så
snil at sende
sige mig hvormeget
der staar igjen { … }af
Lauras B Penger
som er hos Eder

    – Jeg vil gjerne vide
naar jeg { … }kan begynde
at sende hende
de maanedlige Penge –
– En Del skal blive
tilbage til de forskjellige
Extraudgifter til Klær

 

Munchmuseet N 1406, s. 5

 

Munchmuseet N 1406, s. 6

    R …