Munchmuseet, MM N 2816

MM N 2816, Munchmuseet. Datert 25.11.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2816 bl. 1r

    
    Maler Ludvig Ravensberg
    a{ … }dr. Kgl. Fuldm. Grønvold
     … tensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2816 bl. 1v

    Ikke EMs håndskrift.

 

Munchmuseet N 2816, s. 1
    Berlin 25-11-04


    Kjære Ludvig!


    Jeg er nu efter de store
Storme (Der var Orkan
den hele Tid { … }på Nedturen)
havnet i Berlin –

    Vil Du sige mig om
malerierne er vel
afsendte – Jeg er uden
Penger så jeg håber
jeg snart får de

 

Munchmuseet N 2816, s. 2

svenske Penger – Ligeledes
vilde jeg gjerne få
Beskjed om Galleriet
kjøber Billedet –

    Her går alt i den
skjønneste Ro; den
sidste Strid {havde jeg}med
Nordmænd havde jeg
{ … }med den elskværdige
men meget Norske
Kaptein Kjerulf
Natten under den
‹fygende› Orkan – Herom

 

Munchmuseet N 2816, s. 3

senere –
    Nu skal jeg ned
til Slagsmålenes
By Prag – der skal jeg
imidlertid være Tilskuer –
Det blir vel næppe før
om 3 Uger –

    Vil Du forhøre Dig
om denne unge Svenske
kunde passe sig for som
Privatsekretær? –

    
    Hilsen til Gjerløff
    Din heng. E Munch
Hotel Stadt Riga.