Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 706)

Brevs. 604 (PN 706), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.1.1904. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57223A00005

    
    Hrn Schriftsteller Jappe N … 
    Adr  …  { … }\Maler/ T. HolmboeHolmboe
    Olaf Kürres gade
    Drammensveien
    Kristiania
    Norwegen

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57223A00006

    
     … bsender Edv. Munc … 
    Lützowstr. 82
    Berlin

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_1_57223A00001
    
    Lutzowstr. 82
    Berlin    Kjære Jappe Nilssen!


    Tak for Bogen! Jeg havde
allerede bestilt den og læst
den – Jeg syns meget
godt om den – når jeg til
Våren kommer tilbake vil
jeg nærmere si { … }hvad jeg
videre mener – Jeg syns
om at du har forladt
den tradisionelle Bohemstil
og Bogen gir fremforalt
Indtryk af at du vil
kunne skrive mer

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_3_57223A00002

og da { … }med en Forening af
din nye Stil og det
helt personlige { … }som B … 
vor Tid forlangte

    Bogen gir  …  noget
af det man føler når
man ligger i et
mørkt Værelse og hører
Mennesker taler i Sideværelset
eller man hører { … }Musik
fra Sideværelset –

    Og så vilde du vel
spørge om jeg er helbredet
af det helbredet for det Sår
der så velrettet sendtes mig

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_4_57223A00001

af det forenede Selskab: –
d{et}e {c}Champagnedrikkende
Bohemer(?) og det
{c}Champagnesælgende Bourgois –
– så kan jeg si det er
ikke helbredet – Dette
Niddingsværk brænder
inderst inde et bestemt
Sted – og { … }når jeg har drukket
så meget at det såret blottes
da går jeg løs – Jeg er glad
jeg reiser til Weimar for
jeg har et Par 3 Gange
udfordret Folk på Pistoler
p blot Tilfældet har
været mig gunstig

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_5_57223A00003

    Forøvrig har jeg Mag{ … }tens
k{ … }olde Glæde at Tydskland
{ … }er { … }erobret for min Kunst –
og det har ihvertfald
fremmede Interesse
– Jeg skal nu male
Grev Kessler i Weimar og
det mangler blot jeg får
Bestilling { … }af Hertugen –
Ja skal nogen herske vil
jeg heller beherskes af en
Hertug end af en Høker
fra Homansbyen –
(Brølaben Nils ‹C›. Vogt
kalder Homansbyen for

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_6_57223A00004

de Norske {Høkerpigers}Pigers
Ake-bakke ud i den
vide Verden) –

    Skål jeg drikker hvid
Vin og spiser østers –
Altså iorden –

    Da Du var så hyggelig
i V{ … }åres at i anledning
Frøken E. M – så skriver
jeg mod min sædvane
så meget – og om dette –

    Georg Sverdrup sagde pludselig
i Storthinget under en alvorlig
Unionsde{ … }bat: Kjælne Hyrde sig
mig hvad? – Jeg maler og
tegner – og er sammen med
Eva M – men jeg ved ikke hvad
Skriv noget herom –

    Jeg er jo en Flygtning fra
et blodigt Slag –

     Hi{s}ls din Svoger
og Frue –
 Din Edv. Munch Lützowstr. 82

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0706_2_57223A00002

    Jeg kommer netop fra e{ … }n Vinkjelder
hvor Oficerer og adelige færdes – der
får jeg den hyggelige Beskjed af Værten
at jeg for nogle Dage siden udfordrede
fem adelige Direktører (der havde
revet i for 100 Kr. Champagne) på 4 Skridt
og da det ikke nyttet havde jeg sat
Næven i Næsen på en af Herrerne –
I min Drukkenskab indbildte jeg mig
at det var Bødtker e{ … }ller en af de andre