Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 746)

Ms.fol. 3578 (PN 746), Nasjonalbiblioteket. Datert 19.11.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57662A00001

    
    {Hrr}Forfatteren
    Jappe Nilss Kommentaren
    Adr. Maleren Thor‹o›lf Holmboe
    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57662A00002
    
    Kjære Jappe!


    I Hast; Tak for Bryderiet med
Vasteson – Det kunde kanske gå
an i Marts    Du kan { … }si at
jeg har en hel nye { … }Malerier og
Gravurer – Jeg vilde da ta
to Ophængninger – Der er jo
så længe siden sidste Udstilling
at osså enkelte gamle Billeder
kan medtages –

    Der er Billede fra Warnemünde
og Thyringen – Portrætter
og annet – Vasteson måtte jo
betale en Gang Fragt (ikke
tilbage –) Fragten blir jo ikke
forskrækkeli –

    Du kan jo forstå jeg trænger
Penger – jeg som har måttet
sørge for Helsen min alle disse
År – Jeg skriver igjen gamle Kamerat

    
    
    Din E Munch