Munchmuseet, MM K 1470

MM K 1470, Munchmuseet. Datert 09.11.1909. Brev fra Jens Thiis, Universitetet (Aula-dekorasjonene).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Nationalgaleriet

    
onsdag den 9 nov. 09.    Kjære Munch


    Endelig har komiteen for utsmykningen av
Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta
dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende
dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif
Peterssen
og Emanuel Vigeland inden lørdag!
næste uke.
(adresse: Universitetssekretæren).

    Jeg går da ut fra, at jeg blir tilkaldt sammen
med nogen andre sakkyndige til uttalelse. Men
avgjørelsen ligger helt i komiteens hånd. Og
«konkurrancen» sker fra samtlige kunstneres side
«uten forpligtelse og uten for komiteen og uten vederlag»

    Efterpå synes jeg, at du bør utstille utkastene of-
fentlig.

    Det er navnlig skisse til fondvæggen, det gjælder.
    Har du nogen oljeskisse færdig?      Send skrift-
lige oplysninger om med til mig.

    Dette gjø Denne henvendelse gjør jeg nu på komi-
teens vegne, efter anmodning av komiteens sekretær.

    
    Hilsener fra din hengivne
Jens Thiis