Munchmuseet, MM K 1695

MM K 1695, Munchmuseet. Datert 01.07.1896. Brev fra August Strindberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard Munch.
    32 rue de la Santé.
    EV Kommentar

 

      

    Från Berlin skrifves mig
att Pb är häktad «emedan
han förgiftat hustru och
två barn med gas»
Der har Du skön Dagny
hvars riddare Du ännu
vill vara!

    Önskar Du, med mig, göra
något för hennes offern,
Pby, så är jag redo, men
det skall vara genast, för
att kunna influera på
domen, som eljes blir –
Plötzensee!      Svar.

    August Strindberg