Munchmuseet, MM K 4363

MM K 4363, Munchmuseet. Datert 30.06.1882. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Brevet dit, det
er jo godt at Du er kommen saa vel
omkring – nu skal jeg sige Dig, Thingstad
har været her, det var saa morsomt, han
kom op samme Aften han kom til Byen,
saa fik jeg fat i Beuf til ham, og
saa bad jeg ham til Middagen efter,
han kom ogsaa, det var saa morsomt;–
nu havde jeg sendt Penge med ham,
men reent ud sagt havde jeg ingen,
men nu idag har jeg faa, saa Du faaer
da 10 Kroner enten med ham Søndag eller
med en Pakke, som Du faaer Tirsdag
paa Aadals Brugs Station, Du kan indfinde
Dig der om Aftenen og haaber jeg den da kom-
mer frem. – Pakken indeholder din Straahat,
der er fornyet, ny Dress og kanske noget

 

      

Andet. Havde Du været snil Gut og skrevet
saa havde disse Sager kommet før, men jeg vidste
ikke hvor jeg havde Dig. – og ventede Dig hver
Dag. – Farven i Dressen antager jeg falder i
din Smag, ialfald er jeg vis paa den klæder
Dig godt, og det er jo egentlig det vigtigste
her; – det er livlige Farver og tager ikke let Smuds.
Du kommer rigtignok snart hjem, men
min Tanke er her, at Du vil gjøre en Af-
skedsvisit hos Falks og hos Vangs hvor jeg
antager Du har dit Malerstel; og da troe-
de jeg, Du kunde have Lyst til at vise
Dig i dit Skrud. Thingstad var red,
for Du havde det langsomt, da nu ogsaa
Ole skulde reise, men saa fortalte han og
 …  Du tog af Jørgen og Oliane \og var meget nede/, hils nu alle
disse gode gamle Bekjendte. – Til min Forundring
hører jeg Andreas Thingstad er gift Mand. nu

    – Jeg har ogsaa seet Professor Munch
med sin lille Frue, – de boer nu i Hadeland
jeg var en Dag hos Fru Muller paa
to Mands Haand er hun gruelig hyggelig og snil og
grei – Overalt paa Væggene hænger Edvards
Stykker – saa Tante Jette har nok faaet hende

 

      

til at kjøbe adskilligt. – Jeg maa
fortælle Dig, at mine Barkstykker ere
modtagne i Victoria Hotel og har vundet
særdeles Persons Bifald; saa jeg haaber det skal
blive en liden Indtægt for mig til Høsten,
og kan Du tænke jeg maatte sætte mit Navn
indenfor Glasset, da de ellers bliver antaget
for udenlansk Arbeide. – Ja Du foragter vel
denne Trafik – men det faaer ikke hjælpe
jeg kjæmper mig frem og skal jeg forære
Dig en peen Ting dersom alt gaaer godt. –

    – Varmen har været forskrækkelig her, –
ialfald har jeg lidt meget derunder – nu
er det bedre, og vi have jo godt med
Værelser til 2 Kanter. – Andreas læser stærkt
til Examen. – Smaapigerne ere idag
i Maridalen, de vare i Storthingen
Opløsningsdagen – fik Biletter fra Hansen
(Politi) det var en egen Stemning over Byen
den Dag – Kongen vandt gruelig i Popula-
ritet ved sin bestemte alvorlige Tale, hele
Aftenen igjennem blev Kongesangen sjunget
i Tivoli. –

    Papa lever vel paa Helgelandsmoen

 

      

    Klouman beder at hilse – Hvor det var
hyggeligt at Du traf Gerhard Munthe – har
Du seet, hvor de gjør Lykke de unge norske
Malere Krohg og Heyerdahl – –

    Ja, Du har levet godt, det vil jeg
nok tro! Østerdølen er kjendt for sine svære
Traktementer – – Thingstad fortalte at  … 
hans Kone havde stelt med Tøiet dit – Du ved,
vi havde ikke tænkt Dig saa længe borte, – og der-
for har jeg nok været lidt red – – –

    Mathilde og Magi er kommen
i dette Øieblikket og jeg faaer
slutte.

    
    Venlig hilset fra os Alle
    Din hengivne
K Bjølstad


30de Juni 1882