Munchmuseet, MM K 4366

MM K 4366, Munchmuseet. Datert [??].[??].1886. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

Jeg faar fortsætte paa et andet Ark, uagtet
det er så kjedeligt, at jeg ikke ved, om det
naar Dig – jeg skulde ønske jeg kunde kige
ind i dit Værelse, hvor det end er, på Tromøen
Hisøen eller kanske i selve Byen. Andreas spør
ger mig om Navnene paa Studenterne, Du reiste med,
men Haraldsen, som var her igaar, sagde, han
saa Dig reise alene, – han troede det, – (det var fire
som fulgte Dig ombord, men som gik iland
igjen. – Du lever vel meget paa Fisk – Lax
er det ikke ondt for på de Kanter. –

    Jeg så Optoget, Kunstnere, – det var
jo \ikke/ meget storartet, – men Hensigten er
jo at tjene Penge og Folk strømmede
frygteligt til ‹Fergen› – og endnu daglig
vare denne Trafik, – Pressen er som sæd-
vanlig uforskammet mod Kunstnerne ogsaa
i denne Anledning, Du læser vel Aften-
posten
eller Morgenbladet? –

    – Til Inger igjen – hun blev meget
glad i Stuttgart ved at faa Pengebrevet, –
hun synes det var så godt at faa egne
Penge – N øser Penge ud til enkelte Ting, men
er smaalig til andre ofte nødvendige Ting, saaledes
Levemaaden. – Ja vi have været så bange, og

 

      

Papa ofte rent fortvivlet, – da hun
reiste fra Innsbruck nedover mod Italien.
– Folk fremmede har været saa snille
mod Inger, Præsten i Innsbruck og ellers
paa Hoteller og Værshuse og paa Jernbanene
– de har forstaaet, hvorledes det hang sammen –
– det var en dristig Fart, – og nu staaer
det saa klart, hvor uforstandigt dette Vove-
spil var. – Inger skriver, hun ikke for
alt ville have denne Reise igjen. – Fru Thekla
\vil endelig have hende I Aar – men nu vil hun hjem./
Laura læser til Examen, er overmaade
exalteret, idag har hun Tydsk – i dette
Fag staaer hun sig vel brilliant i, – forresten
hænger det hele i Mathematikken – stryger
hun, saa bliver det vel at læse til
Guvernanteexamen til Vinteren igjen. –

    Andreas begynder sit Brev, «Er I bestemt
på ikke at reise til Bækkelaget – eller –
hvorledes skal jeg forstaa, at Sommerbolig
er leiet på Tjømø – Du maa underette mig
snarest –» – – – Vi skal gjøre Værelserne
saa hyggelige som mulige for Eder her i
Byen – og bliver Du besværet formeget af
Luften, skal vi gjøre alt hvad vi kan for
at Du kunde komme til Hardanger –
dette med Bækkelaget løste sig uden

 

      

det mindste blev gjordt fra vor Side – jeg
kan dog ikke nægte, jeg blev lettet –
fordi jeg frygtet at det maatte blive
galt for Papas Skyld, – og saa
Vinterkulden og Værelserne. – Vi have været
endel uforstandige i den sidste Tid –
men så gaaer det godt alligevel –
det er bare ikke at tabe Modet
i noget, så gaaer det godt. –

    Nei nu faaer jeg slutte – bare
et Brevkort, maa Du sende, saa
vi faaer vide noget. –

    
    Din hengivne K B

 

      
    
    Kjæreste Edvard


    Hvor vi nu venter svert paa at faa
høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg,
da Postbudet havde to Brev til mig, at
det ene var fra Dig, – men saa var det
Andreas og Inger, – vi have været i meget
Frygt for Inger, men nu kommer hun for-
haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun
har havt mange Gjenvordigheder med Fru M –
der har de mest ravgale Ideer – Maalet
for Reisen har været Fundet af en syg
Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch
EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette
har drevet hende omkring paa Gader og Stræder
Hospitaler og Klostere, – al denne Uro –
har været forskrækkelig, ogsaa for Inger –
Nu er de i Stutgart, N er nødt til at holde
Sengen for en Byld, der ikke er betydelig –
men denne Stilhed gjør, at hun er meget
bedre og et andet Menneske skriver Inger –
Nu De har paa Tilbaceturen fra Ins-
bruck været i München og der traf
Inger en ung Dame, Datter og Søster af
Malerne Düer, – hun kom til hendes
Hjem – hun kom i Maleriudstillingen,
og fik forresten meget andet at see

 

      

i München – senere i Augsburg og
Ulm, har seet der Domkirken den med
bekjendte. – Det bliver nok nødvendigt
for I at komme i Ro – så reiser vi
da til Veierland, igaar havde jeg Brev
fra Fru Jæger, der veileder os med Reisen. –
– hun er sikker paa vi skal finde os
godt der Pram til Fiske – det er da
Dig, jeg mest tænker paa i den Henseende
– det er nokså morsomt at komme på
en rent fremmed Sted, seer Du; – jeg
synes det er nokså felt at være så
rent uvidende, om hvorledes Du har det
i alle Henseende; – Kanske vi have Dig
igjen, inden dette Brev naar Dig; –
iblandt naar det ringer, troer jeg det
er Dig. –      Andreas har det godt,
dandser og er paa Tourer, – han siger
at naar han kommer i Uniform er han meg-
et mere tilbøielig til Fornøielser, – han har
været hos Maleren Bennetter, i hans Attelie, dette
var af megen Interesse for ham, – jo det
maatte jo være morsomt og. – Jeg veed
forresten intet Nyt, Gustav Rye (Søkadet) død i
Østindien af den gule Feber.