Munchmuseet, MM K 4390

MM K 4390, Munchmuseet. Datert 27.12.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3die Juledag 90.    Kjære Edvard!


    Igaar fik vi Brevet dit, som
vi havde ventet svert paa,
ogsaa af lidt Nysjerrighed,
– for at see, hvad Du sagde
om Nyhederne. – Det vare
næsten utroligt, – men Du
kan nok være temmelig sikker
paa Assurancen – derimod
Lauras Kinareise er vel mere
i det Blaa. – Jeg havde
Brev fra Hedvig fornylig, og
hun siger der, at Laura kan
blive hos hende, til hun faaer
en anden Post – hun gaaer
altsaa i Huset nu. –

 

      

    Hedvig taler ikke et Ord om
Kinamissionen. – Jeg troer sikkert
at Laura var den, der mindst
passet til at komme derned paa
egen Fod uden Penge. – Hun
er saa umulig i det Praktiske. –
Imidlertid tænker vi ikke mere
derom – det bliver selvfølgelig intet
af. –

    Jeg har igjen været ængstelig
for Dig, at Du ikke er saa bra igjen,
«har der været Julerengjøring», «var der
Uforsigtighed med Luftning; – det
er noksaa ondt at tænke paa,– jeg
synes Du drøiet saa med at skrive,
– vi ventet imange Dage sikkert paa
Brev, – og saa kom det da, – men
jeg synes at forstaae, – at Du igjen
har havt en Raptus, – gid jeg
tog feil. – Det Andre, Inger
og Andreas vil ikke høre derom. –

    Juleaften var rigtig noksaa
hyggelig – vi havde Penge til at
kjøbe ind for – og desforuden til

 

      

at betale vor Manufacturkjøbmand
en liden Gjæld. – Vi fik ind
Penge for vort Arbeide til Jul –
og vare vi noksaa stolte – to
Dresser – og endel andet havde vi
syet, – vi havde det svert travelt
– 3 Julekager fik vi af vores Kjøb-
mænd og 1 Flaske Vin. – 1 stor
Ost og 1 Snæs Æg af Kaja Bjølstad,
derfor bagte jeg Fattigmandsbakkelse,
jeg ønskede nok jeg havde kunnet
sende Dig noget; – saa havde
Andreas kjøbt Mjød og Confecturer,
– vi have altsaa intet manglet,
jeg har lavet Mad op til
Jul, Sylte Fiskeboller. –
– Julaften var det deiligste
Veir, – hvid\2/ ren\1/ Snee havde
lagt sig overalt – her paa
Nordstrand seer det da nydeligt
ud. – I Byen var det som
sedvanligt livligt, jeg var paa
Kirkegaarden med Krandse og
Neg – det var Maaneskin, – det
var saa underligt – saadan
Modsætning til alt det Liv
nede i Byen. – Paa Stationen

 

      

traf jeg Torgersen, som bad mig
hilse Dig saa meget,– naar jeg
skriver. – Idag havde Inger
Brev fra Onkel Edvard med 10
Kr, det var jo snilt. – Forresten
have vi hidindtil ikke faaet
noget tilsendt, – saa Inger, troer
jeg var lidt mismodig – mest
fordi, hun ikke fik «Grassialet»
for Embedsmænds Døttre. – Der er
saamange som søger, – og de yngste
maa staa tilbage – ogsaa heri ligger
der saamegen Uret. – Sofie Diriks
var blandt de som havde faaet lige-
saa Jette og Karoline Munch. –
Det er jo godt, at Summen ikke
er større end 50 Kr for hver – men
det havde jo alligevel gjordt godt. –

    – Inger skal imorgen til
Botten-Hansen. – Igaar var Johanne
her, – Lillejulaften Carl og Laura
B.
– Hvor vi nu længes efter
at høre, hvorledes Du havde det
Julaften, – vi havde ikke Julegrød
– da jeg kom fra Byen, drak vi Kaffe
og Julekage, – derpaa Kager og
Mjød – ogsaa Thee og Julekager, –
vi havde det hyggeligt. – –

    Kjære Dig, skriv nu snart igjen – reis ikke fortid
lig afsted, – faa nogen til at greie med Værelse,
som kunde være godt og lunt. –
  Din hengivne T KB