Munchmuseet, MM K 4424

MM K 4424, Munchmuseet. Datert 11.12.1893. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 11de December 1893    Kjære Edvard!


    Imorgen er det din Geburts
dag, kanske Du selv ikke
erindrer den, – da Du er midt
oppe i din Udstilling. – Vi vil
erindre den paa bedste Maade,
idet vi ønsker Dig alt det bed-
ste for Dig for Legeme og Sjæl. –
– Foreløbig et godt Resultat
af \din/ Udstilling. Vi ved jo
der kommer Skraal – de
fleste forstaaer vel ikke dine
Billeder. – Der skal vel
have staaet en længer Kritik
i Morgenbladet, men vi har
ikke havt Anledning til at

    
    Dr Finnes Adresse: Rosenkrandsgaden 3. –

 

      

faa fat i den. – Ja gjør nu det,
send os nogle gode Kritikker. –
– Hvor det var godt at Du fik
reproduseret dine Billeder i Kjøbenhavn
– og fik Penge, – det er saa betryggende;
noksaa rart, her i Hjemlandet blier
det senest. –

    Kaja Bjølstad, Sophie og Andrea var
her i Onsdags, – K havde med sig
«Julenummeret», der var et Billede
af Halmbo, – som han havde taget
Ideen af Dig, det var paafaldende
Frøken Vestrem og Solnedgangen din fra
Aasgaardstrand, det er jo en Ære
for Dig, at de maa ty til dine
Motiver. – – – men give Dig
Fortjeneste gjøres ikke; – men
Anton er vist ingen rar Betaler.

    Andreas er nu i Ringebu,
Gudbrandsdalen, – men det blier
nok ikke af lang Varighed, – han
skriver igaar, at han muligens

 

      

kommer nedover igjen – Det var
en Komunepost, der var averteret
men, da det kom til Stykket, blev
Distriktslægen ved den for et
Aar. – Faaer han intet andet
tager han Rigshospitalet Kandidat-
post. – Det greier sig vel til-
slut. – Det er Strube- og Hals syg-
domme han ogsaa gjerne vilde
studere. – Ellers har han
ogsaa Dr Askers Post isigte. –
han har havt mange Jern
i Ilden. –

    E Mostue er nu meget bedre,
han har opholdt sig paa
Holmenkollen, det var Linds
sygdom foraarsaget ved Over-
anstrængelse; – Fru M er igjen
saa lykkelig. –

 

      

    Dersom jeg ikke kan faa
Tag i «Dr Finnes» Adresse
er det nok naar Du bare
skriver «Christiania», da der
bare er en \Dr/ Gabriel F der.
– Jeg ved intet nyt, –
Du ved mere, da vi
holder bare Intelligensen,
Du læser vel alle Blade! –
Inger og jeg er altsaa
nu for Tiden alene, –
vi har det bra, godt og
varmt. . Landh Wihes er
meget opmærksomme med
os, invitere os i sine
Selskaber, – der forresten er
noksaa kjedelige. – –

    
    –Hilses fra Inger Din heng
K Bjølstad