Munchmuseet, MM K 4456

MM K 4456, Munchmuseet. Datert 04.02.1907. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevkortet, \jeg/ kan
nok forstaa, det ikke er saa
godt at faa Tid til at
skrive, naar Du er oppe i
Arbeidet, – men et Brevkort
kommer da saa godt til. –
Der har jo været saa svert
Snefald i Berlin og dermed
ogsaa Lyn og Torden. – Denne
Vinter har da været forunder-
lig vexlende. Nu har vi
en Stund havt det koldt,

 

      

havt Snee, saa vi igjen har følt
den norske Vinter. – Inat blev
vi overraskede ved et præktig
Syn, en Ildebrand, Du kan
ikke tro, hvor den tog sig ud
i de{t}\n/  … \g/rønne Skov og Sneen,
der var ingen Fare, saa vi
kunne nyde Synet, – en Villa
lige i Nærheden Brændte ned paa 2 Timer (Midnat) – jeg havde
ikke sovnet, blev var en stærk
Lysning gjennem Vinduet og vække-
de da Inger, – og da \vi kom op/ tog Ilden
saa voldsomt til, det saa
da saa forbausende ud med
Ildfunker rent \som/ Fyrværkeri. –
– Vi vare ikke bange, Skoven
var saa fugtig og der var stille
Veir. – Det er den 15de Ildebrand
siden vi kom her til Nordstrand. –

 

      

    Har det ikke været spændende
i Politikken: det stod haardt
paa nu, – men Mikkelsen er behænd-
ig i sin Manøvre, – saa det er ikke
saa let at faa ham styrtet, – det
er der svert Forandring med ham
nu efter 7de Juni, – der var vild
Begeistring da, – det var vel ikke
saa godt, at taale saadant, uden
at blive for mægtig. –

    Vi har det bra, – jeg holder
mig inde, naar det er stridt
koldt \og aldrig i Byen/ og har derved undgaaet
Forkjølelser, som ellers har været
saa almindelige blandt Folk i
Vinter. Inger har ogsaa været
frisk. –      Hun var forleden
i Geburtsdagfest hos gamle Tante
Jette, – sammen med Melbyes og
Grams og de øvrige af Familien,
Ludvig har hun ikke truffet siden
han var i Berlin, – det er da
sørgeligt, at han ikke sætter i

 

      

med Arbeide. Hans Fader blier saa
gammel nu og er saa plaget af
Gigt. – Det ville være plagsomt for
Dig, hvis han vilde hægte sig ved
Dig; – det kunde jo ligne en saa
dan Mand. – Paa Tegneskolen havde
han været saa bemærkelig smaafærdig,
fortalte Een, som havde været sammen
med ham der, – og deri stikker vel
at han aldrig blier færdig med { … }\noge-/
t – bare han nu vilde bruge Energi
til at faa sin Examen, – det
var vel nødvendigt; – saa kunde
han vel faa noget i Departementet.

    – Nei nu maa jeg {nok}\vel/ slutte,
– jeg har havt en saa forfærdelig
daarlig Pen, saa dette er Skylden
for min {daar}\styg/ge Skrift. –

    
    Mange hjertelige Hilsener fra
Inger, og
 Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 4de Februar 1907.

    I har nettopp været
hos L, som beder at hilse