Munchmuseet, MM K 4472

MM K 4472, Munchmuseet. Datert 28.01.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 28de Januar
1909    Kjære Edvard!


    Mange, mange Tak for
de tilsendte 100 Kr gjennem
Nørregaard, der kom for et
Par Dage siden, jeg skulde
da strax have skrevet til
Dig, men saa kom der noget
og hindret. – Vi havde mindst
ventet Penge, Du har jo saa
nylig sendt. – Inger gik til
Laura og blev hun saa synlig
fornøiet og skulde sætte i
Banken, hun havde liggende
10 Kr, som skulde ind, det
er saa hyggeligt dette at

 

      

hun har denne lyst, – hun har
vist samlet sig nu 600 Kr,
ved Juletide sat hun 60 kr ind
for Baand. – Hun ber at hilse
Dig saa svert og takker for denne
store Tilvæxt. –      Fr. Gaarder, en
Søster af de to, vi kjender, er
ansat \der/ som Directrise, hun liker
Laura godt, for hun har saa-
dan Forstaaelselse af Kunst, og
kan sætte sig ind i Lauras Inte
resser, saa L er svert fortrolig
med hende. – Nylig havde hun
taget hende med ud for at see
paa Abelmonumentet. –

    Har Du seet et Forslag, om, at
benytte Eidsvolds-pengene til at
reise op en Domkirke her i
Kristiania, – synes Du ikke
dette var heldigt, – rigtignok
kommer dette fra Gustav Vigeland,
som vel faaer meget av \Maler/arbeidet,

 

      

men han er vel skikket og
er saa ung, – der blier vel
mange Aar til den blier færdig.
Udkastet til Trondhjems Domkirke
af Nordhagen, synes Du ikke
dette er nydeligt? og harmoniskt.

    – Vi lever i en Taage om
Dagen, som just ikke er
behagelig, den har smykket
Skoven med Rim, saa
denne er jo nydelig, men Sol-
skin og Snee, ordentlig Vinter-
veir længes vi efter. – –

    Der er jo Fortiden en skandi-
navisk Udstilling af Kunstflid
i Berlin. – Husfliden her har
sendt adskilligt ned, og mine
store Dukker har de ogsaa taget
med. – De vare ikke af mine
mest udførte, – men nu i disse
Dage har jeg syet et Par til
som muligens med andre Sa-
ger blir sendt ned. –