Munchmuseet, MM K 4481

MM K 4481, Munchmuseet. Datert [??].[??].1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak for
Kortet, vi fik ifra Dig
igaarmorges.. Det er ordentlig
oplivende at se din kjendte
Haandskrift. – Og saa har
Du jo nylig været i Telefonen
desværre er min Trommehinde
borte, saa det blir bare «sur»
men jeg maa jo være for-
nøiet med, at jeg ellers
hører godt. – –      Tænk
at Du har været i
Kristiania, og saa har
Du været paa Museet og

 

      

seet dine Billeder samlet.
Det maatte være af
Interesse. – Jo vi tænkte
nok meget paa Dig den
Søndag, vi troede Directør
Thiis havde kommet ud og
seet paa Visdals Büste, den
skulde sammenlignes med en
Copi, han for nogle Aar siden
havde tiltænkt Galleriet, men
som ikke blev indkjøbt, – Haaber
han nu ikke skuffes. – Thiis
kom imidlertid ikke, – vi
havde det saa pent med
Blomster og i skjøn Orden..
Nu er Busten hentet. –

    Det maatte være underlig
for Dig igjen at komme til
Huset dit i Aasgaardstrand. –
Den Kasse, som Du saa,

 

      

havde en forsvarlig Hængelaas
indeholder altsaa, alle de
Brevskaber som Tyvene haver
revet ud af Skuffe og Gjem-
mer. Inger fik i Hu og Hast
pakket alt ned i denne
Kasse, det blev nok en vild
Uorden, men det blev da
gjemt. – Du saa adskilligt
Hærværk, Skatollet og
Pulten, den store Maskine,
men det var jo bra, at
Tyvene ikke vare komne ind
i Attelliet. – Lemmerne for
Vinduerne gjorde vel et trist
Indtryk, men de gjør sin
Nytte, bare de vare komne
før. –      Nøglen til Kassens
Hængelaas, har vi her til Op-
bevaring. – En Akvarel,
Mandspotrait med rød Bag
grund tog vi med hertil
for Sikkerheds skyld. –

 

      

    Tænk, at Du atter igjen,
vil sende os Penge, det
er da saa formeget, Du
har jo sendt os saamange.
jo vi skal lægge tilside
eller sætte ind, mange man
ge Tak. –      Inger har det
noksaa bra med Elever, nylig
har hun faaet to Gutter som
er saa musikalske og flittige,
her bygges meget omkring, saa
flere blir det udover. –
Og jeg har sver Afgang
paa mine Arbeider, for nogle
Dage siden havde hun 50 Kroner
med fra Husfliden, – og har jeg
jevnlig taget Summer ind siden
vi kom hjem. – Det er saa
godt at have dette Arbeide,
som gier saa meget af sig,
for Fruentimmerarbeider er ellers
saa daarlig betalt. – Inger
sætter stærkt i med Eleverne
Arbeidet er det bedste – Sel-
skabelighed, kan man godt undvære