Munchmuseet, MM K 4515

MM K 4515, Munchmuseet. Datert 02.[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 2den ‹Urtime›    Kjære Edvard.


    Vi har sendt Aviser flere
Gange, haaber Du har faat
dem. – Idag sendes Dig igjen.
Tak for Brevet; – ja nu
faaer det da bli Ro, – vi
trænger det så svert; – og
allerværst \er/var Striden inden
Riget. – Vilkaarene føler
jo alle som ydmydende,
men uundgaaeligt maatte
jo Resultatet blive, at ind
rømme, – skjønt vore Dele-
gerede kjæmpede paa Livet,
– det var jo dem endnu mere
end alle Andre i Landet om

 

      

at gjøre at den 7de Juli skulle
staae ufordunklet; – men An-
svaret havde de, – Krig havde det
blevet, – havde Svensken lidt Neder
lag, – saa havde de endnu mere
villet hævde sin Ære, ved nye Angreb
– Nu er der en Flok, som driver
Agitation, – (desværre er Nørregaard
iblandt) – men der er forresten saadanne
som Schaffenberg, Gunnar Heiberg, Stang
Adv Anneus Schøtt, Konow, Castberg,
Eriksen (Præst). – igaar havt der været
voldsomt i Arbeidersamfundet, – en
Advokat blev kastet ud. –
Havde der før været Ønske hos
svert mange \for Republik/, – saa har denne
Agitation ført mange tilbage, da

 

      

den viser hvad der senere kunde
komme til at blive i Valgkampene,
– Stang maatte selvfølgelig
følge Festningernes Demolering, som
noget der greb ham personligt,
– han anseer disse med som sit
Livsværk, – og det er vel ikke
nok for ham, at de har gjort den
Tjeneste, som man har innrømmet
dem (en Hjælp for 7de Juni) ‹Berhetninge›)
– han vil vel heller havt prøvet
dem, end ladet dem nedrive.
Det er saa undskyldende for ham
saa svert, – men \at/ resignere havde
jo her været en stor Hæder
for ham. –

    Forresten er der nu Striden
stærkest om Republikken, –
– men man må være tryg
for at de Mænd, som har

 

      

Traadene i sin Haand, ved bedst
hvad der bør vælges, – Mænd som
Nansen, Mikkelsen, Løvland, Berner, Sartz
Brøgger. – De har jo alle været for
Republik, – men Nødvendigheden er
for Kongedømme, et tarveligt Hof
maa det blive. –

    – – Bare der nu maatte blive
Arbeidsro paa Folk, – Sverige
blier jo demokratisk med Tiden,
og da garanterer jo det for Freden
og, – nødvendigt at to Riger
som ligger saa sammenvoxet maa
tilslut kunne arbeide sammen. for Fred
– – Vi synes, at Du har havt
et saa svert godt Syn, fra først
af paa Forholdet. Sverige har
jo veret uforstaaende og følt sig
krænket, og derfor maatte jo Nordmænd-
ene finde sig i Indrømmelser. – Men
Du havde vel ikke Tænkt paa, at
Fredriksten og Kongsvinger skulle komme i
Betraktning. – Det var jo haardt; men

    x ogsaa dette maatte til, for at blive løst fra Unionen.
    
    Mange Hilsener fra
    Din
heng. Karen Bjølstad