Munchmuseet, MM K 4542

MM K 4542, Munchmuseet. Datert 25.04.1898. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Inger sendte et længer Brev
til Dig adres. Berlin, jeg
haaber Du \har/ faaet det. – Men
jeg vil alligevel skrive
og takke Dig hjertelig for
Brevet og for de Penge
Du sendte os forleden.
Men, det var jo altfor
meget, Du ved, at Du
leverede saa meget til os
før Afreisen. – Vi har det
jo saa bra med Penge.

 

      

    Vi har hørt fra Laura, hun
har det godt, vi faaer haabe
at Opholdet der i Sørum vil virke
godt paa hende, og at hun vil
holde sig en Stund der. –
Der er god Anledning til at
være, Fruen er en meget snil
Kone. –

    Igaar var Inger og jeg i Middag
hos Botten-Hansens; der begynder
alt at blive vaarlig i Christiania.
– Vi er tilbudt en liden
Leilighed i Nabohuset, der jo
kunde passe bedre for os; muligens
reflekterer vi paa den, da
vi frygter for at være her i
en streng Vinter, da Brænde

 

      

forbruget har været stort, og
nu til Vinteren blier Kullen
dyr paa Grund af Krigen.

    – Det er felt at der skal
blive Krig igjen. – Du
synes vel, det er betænkeligt,
at vi igjen tænker paa
at forandre Bopæl – men
nu, vil vi jo kunne bære
bort vore Møbler – saa det
vil falde lettere og blive billi
gere, \og meget passende er denne Leilighed./ – Det var altsaa fra
Høsten. –

    I Begyndelsen af Juni kom-
mer Johanne og lille Andrea hertil
Byen paa en Gjennemreise til
Hardanger. – Du er vel da kommen
hjem, saa Du da faaer see An-

 

      

drea. –      Iaar kommer ikke
vi til at reise paa Landet
før i Midten af Juni; endnu
har vi ikke taget nogen Bestem-
melse, – vi tænke paa Ødemark
4 Mile fra Kongsvinger. – –

    
    Lev vel, Inger hilser
    din heng K Bjølstad

Nordstrand 25de April 1898.