Munchmuseet, MM K 5057

MM K 5057, Munchmuseet. Datert 15.12.1892. Brev fra Peter Andreas Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 15/12 92    Kjære Edvard.


    Jeg var hos Christoffer Munthe for at
faa Maleriene – men de var for lengst
hentet formodentlig af Gerhard M.
– jeg skriver til ham for at faa Greie
paa Maleriene, og hvis han har dem,
skal jeg sende dem snarest. Billederne
var efter Ingers Sigende i én Kasse
sammen med Munthes – saa det blir
nødvendig at lave en ny Kasse, hvis
ikke en vi har i Kjælderen skulle passe.
Bybud Gulbransen spør, hvad han skal
gjøre med endel Malerier, som ho Guld-
listefabriken
ikke vilde modtage, da den
ikke havde Plads – de staar paa
Tivoli’s Staldrum – men maa snarest
ud herfra, da et Beriderselskab an-
kommer. – Jeg Gulbransen vil efter min
Anmodning opbevare dem hos sig – hvis
der ikke gjøres noget Ansvar gjældende
mod ham i Tilfælde Ødelæggelse ved Brand ell. lign.

 

      

    Da Krogh nylig spurgte om din Adresse
opgav jeg Hotel Wusst \zu der Stadt Köln/ – formodentlig vilde
han sende den udkomne «Kunstner» – har
du ikke faaet den – saa er den
vel paa Hotellet.

    Skulle der komme nogen Kritik, du
ønsker optaget i norske Blade – saa kan
du sende mig den – jeg skal oversette
og sende ind – Bladene her vil nemlig
ikke selv paatage sig Oversettelsen – det
stod nylig en liden Notis endog i Aften-
posten
, om at du malede Strindberg
og skal ha’ ny Udstilling.

    Jeg gaar fra Januar ind som Kandi-
dat paa Rigshospitalets kirurgiske Afdeling
–  …  – jeg foretrækker at være
i Byen i Vintertiden – da man lider
noksaa meget paa Landsbygden – det
er saa livligt paa Gaderne  …  nu, som
jeg ikke kan mindes – ved Middagstid
er det næsten ufremkommeligt og om
Aften er hele Byen på Benene under det
elektriske Lys –

    \Tante og Inger/Vi kommer til at flytte fra dette Hus –
og vil ikke leie ovenpaa – væsentlig fordi
hun blev skræmt ved den Ildebrand som

 

      

ødelagde Sæterstrandens Landhandleri, og hvor
Kvistfolkene kun med Nød reddede sig.

    
    Hilsen fra alle og Gratulation med
Fødselsdagen

    Din
P. A. Munch