Munchmuseet, MM K 5100

MM K 5100, Munchmuseet. Datert 15.10.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Det er noksaa længe siden vi
hørte noget fra Dig, imellem kom-
mer den Frygt paa, om der skulde
feilde Dig noget.– jeg kan jo
ikke nægte for, at mine Tanker
dreijer sig meget om Dig. –
Vi har det bra, en Deilig
Høst mild, saa vi har endnu
Blomster i Haven. – Det lader
til at Beqvæmmeligheden er lun.

    Laura gaaer regelmesig til
Lians Husflidskole, og hun
er svert bra, det er mærkeligt
men hun har kommet sig paa
et Aars Tid. Vi har godt Haab
om, at Vævningen vil ogsaa

 

      

kunne bringe hende Lyst til
at tjene noget selv, vi troer
sikkert dette \arbeide/ nettop ligger for
hende,– da hun betragter det
som sundt for Legemet.– Jeg
er svert beroliget i den Henseende
– har aldrig havt saa godt Haab
med Hensyn til hendes Fremtid.–
Hun er saameget freidigere,
blander sig med andre, conver
serer ugenert. – Hun gaaer
til Lian 7 1/2 om Morgenen, kom-
mer tilbake om Aftenen. – Da sætter
hun sig til at tegne Mønstre,
derefter læser hun lidt «Spansk,
og efter derpaa «Goszner» – alt
reglementeret. – – Vi har
det bra med Penger, ingen
Forlegenhed, tvertimod har vi
stadig Penge liggende – (Fru

 

      

Herseth har sagt, at dersom
vi ønskede at anskaffe os
noget nyt, saa skal vi ikke
have noget paa os med Hus-
leien, for den kan blive
staaende; – men dette
har vi altsaa ikke behøvet
at benytte os af, – da vi
er vel forsynet med alt
hvad vi behøver; – men
det er jo saa snilt af
Værtfolk, at de siger saadant
– det er nok meget usædvanligt!

    – Vi har faaet en ny deilig
Ovn i den Verandastuen. –
– Det er et hyggeligt Værelse, –
– lyst, – til Sommeren faaer vi
igjen de {gam}\unge/ Kontorfolk. –
vi boer da for 2800– maaske
kan vi faa bortleiet noget om
Vinteren og, men det er
naturligvis usikkert. –

 

      

men vi klarer os godt.– Jeg er uden
for Omsorg derfor. – Laura og jeg kommer
altsaa til at arbeide nationale
Sager sammen, – og er det Arbeide
er for Laura noget aparte. –
Aaklæder har hun alt faaet Bestil-
ling paa. –

    De Vi har læst noget om
Festlighederne i Paris – en aften
blev vi ængstelige ved Beretningerne
om Trængselens Ulykker, – men
saa har vi tænkt at Du vel ikke
nettop var saa forhippet paa at
see, at Du skulde komme ind
i Marsen – –

    Inger er hos Moestues idag,– og
er jeg hjemme alene. Det er
15te October, 35 Aar siden Papa og
Mamas Bryllupsdag.–
  Hjertelig mange
Hilsener
 Din hengivne Karen Bjølstad

Nordstrand