Munchmuseet, MM N 208

MM N 208, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 208, s. 1

    Da jeg fra Dem og fra
annet Hold hører
at det nu er mine
refererede Udtalelser til
Laura der er så galt –
{s}må jeg i Korthed idag
sige et Par Ord – (Jeg
må osså i den Anledning
nok {k}give sige noget
mer senere –)
– Det gjør mig { … }ondt
at jeg derved min Tante
har følt sig pint herved

 

Munchmuseet N 208, s. 2

jeg har jo på den mest
optænkelige Maade
i disse År forsøgt at
forklare Tante det
nødvendigste uden at
saare hende –

    {H}Det har vist Fruen osså
{ … }Indtryk { … }af

    Men jeg vil sige{–}:
    Jeg har i disse År
havt en svær Nerve-
sygdom { … }at kjæmpe med –
Desforuden har jeg havt
den store Opgav og vanskelige
Opgave at gjennemføre:

 

Munchmuseet N 208, s. 3

at bringe min Søster Laura
ud i Lyset efter de mange
ulykkelige År –

    Jeg har så havt den
store opgave – der har
været mange Års Haa{p}b
at faa gjennemføre{–}:
at bringe min gamle
Tante og Inger ubekymrede
Dage –

    Desforuden har jeg havt
gjennembrud i min Kunst
med svære monumentale
Arbeider –
– I alle disse År har jeg
på det ihærdigste bleven

 

Munchmuseet N 208, s. 4

modarbeidet af min
Familie paa Nordstrand
og ærgret med det u
urimeligste Nonsens
som med Ludvig – til
stor skade for dem selv
og for mig –

     …  Jeg har tat det med
største Taalmodighed –
det beviser vel at jeg
ennu maa diskutere
disse Ting der burde
i Tide været  … skarpt
afvist –

    Men finder Fruen det
{ … }rimeligt at når
de har forseret denne
Krig – at bitre Ord