Munchmuseet, MM N 303

MM N 303, Munchmuseet. Datert 1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 303, s. 1

    Naturalismen var en verdens–
anskuelse

    Kubis
så kom Impresionismen og
Expresionismen – osså
verdensanskuelser

    – Pointilismen – symbolismen
ellers  …  linjedyrkelsen ( … 
(afart { … }jugendstil) og Kubismen
var mer rendyrkelse af
linie farve linie og form –
Si{ … }gnac og Picasso med
andre var genialere lærere –
Deres kunst er øvelser –
kunstøvelser – { … }revolot{ … }ionerende
udtryksmåter malemåter,
tegnemåter – Men det er
ikke en verdensanskuelse – som
Michelangelo – og Rembrandt

 

Munchmuseet N 303, s. 2

man taler hånli om
Jugendstil –

    Jugendstil var som pointilismen
{en}og Kubismen – en forenklings-
stil –

    { … }Som nu Kubismen var
den
bredte den sig om og
i arkitektur – håndværkskunst
– Den forfladedes – Snart vil
kubismen bli ligesaa hånet

    Man blir kje af de evige
trekante og koner –

    Der Maler hat sein
Dienst gethan

    Der Maler m{ … }usst gehen
– De bedste bygninger af
van de Velde – viser Jugendstil

 

Munchmuseet N 303, s. 3

liniestilens gode sider –
I { … }forenkling minder
bygningen om Kubismen
hvis forløber den var –


    Man taler om malerkunstens
indflytelse på Arkitektur det
var gjensidig –

    Eifeltårnet og jernkonstruktionen
influerte på liniestilens k
spændstige {l}former – De Søken
efter de korteste linier –
Van Gogh og malere var
indfluert af disse – og influerte
atter på A{ … }rkitektur –

    Som Betonrum influerte på
Kubismens malere og disse igjen
på Arkitekturen

 

Munchmuseet N 303, s. 4

    Naturalismen var en
verdensanskuelse –

    Symbolismen og expresionismen
{ … }en annen –

    Poi Impresionismen
    Pointilismen, {j}linie og
jugendstil og tilsidst kubismen
er har været { … }nødvendige tekniske
stiløvelser –


    Bølgelinier og buede linier –
Den nye {s}liniestil (Forenklingsstil)
som ledsagede symbolismen)
 …  impresionismen)

     …  De spændte { … }jernbuer
jernkonstruktionerns tid – havde
br
Broer {h}og ha jern b …  haller byggede
af jern – Spændte staalfjære b …   …  fra
de s …  fra de slanke jernpillaer bar
bro og hvælv som skovenes { … }hvælv ble
de gothiske stenhvælv –

    Livsfris ige …  problematisk – Rodin opgav ‹den› – Mercure de
Fr … 
skriver om livsfrisen og fontænen – ironisk Nordmændene kan
hva vi ikke kan

 

Munchmuseet N 303 bl. 1r

     …  I luften mærkede man allerede radions
komme – Luften antes fuld af bølger  …  Denn Kvinnen der forlader mannen, Hast i hjertet