Lensmannen i Vestby

Offentlig etat. Vestby, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3646.    Brevutkast. Datert 24.3.1938 . «I anledning Deres henvendelse tillater jeg mig å oplyse, at min bestemmelse om å flytte tilbake til Aker blev truffet for nogen dager siden, samtidig med at jeg skrev til Dem. Som allerede oplyst skyldes det sykdom. Mitt ene öie har i en årrekke vært dårlig, og nu er dessverre også mitt annet öie blitt angrepet, så jeg trues av absolutt blindhet. Dertil kommer, at jeg mange ganger i det siste år har hatt alvorlige anfall av bronchit og har måttet holde sengen {i}\og/ lange tider holdt mig gjemme og været stadig syg Jeg skulle allerede ha vært i Hvitsten for å hente mine malersaker og annet flyttegods, men på grunn av min helbred har jeg ikke kunnet reise ennu. Så snart jeg kan komme avsted, vil sakene bli innpakket og kjört til Aker.»

Brev fra Lensmannen i Vestby til Edvard Munch

Det finnes brev fra Lensmannen i Vestby til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Lensmannen i Vestby er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1340.   Brev fra Uidentifisert person.
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt skrivelser henholdsvis til Lensmannen i Vestby og til Akers Folke- register. Jeg håper, De ikke kommer til å angre på det skritt, som De herved tar. Såvidt jeg har forstått Dem, har De langt mindre bråk med Ligningsmyndighetene i Vestby, enn De tidligere hadde med Akers myndigheter, og det er kjedelig, hvis De nu skal få nye ubehagelig- heter, som De ellers kunde være forskånet for. Når De selv erklærer, at De anser Dem for fastboende i Vestby og De vitterlig opholder Dem en betraktelig del av året der nede, må Akers ligningsråd efter min mening respektere dette. Myndighetene har ingen rett til å regne ut, hvor De opholder Dem i den lengste del av året – det er ikke netopp dag antallet som det kommer an på, men langt mere, hvor de selv mener å ha Deres hjem. Noget, som her kan spille en viss rolle, er fast postadresse opbevaring av ens personlige effekter, hushjelp og annen arbeidshjelp, hjemmets utstyr og innredning m.v. I siste instans blir det selvfølge- lig et skjønsspørsmål. Jeg føler mig overbevist om, at der da vil bli lagt stor vekt på Deres eget, personlige skjønn, spesiellt når som her De ikke har nogen økonomisk fordel av opholdet i Vestby. Jeg vilde ikke undlate å nevne disse momenter for Dem, da jeg gjerne vil forebygge, at De tar et overilet skritt. Det hele haster i og for sig ikke, hvis De ønsker å tenke nærmere over saken.»
Munchmuseet, MM N 3754.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aker folkeregister. Datert 3.1938 . Se s. 1
«Da min helbred i de senere år har vært nokså dårlig og det viser sig, at jeg ikke tåler opholdet på min eiendom Nedre Ramme ved Hvitsten, ser jeg mig nødsaget til nu påny å ta fast bopel på Ekely, Jarlsborgveien 10, Skøyen. Utflytningsattest fra Vestby skal bli Dem oversendt, så snart jeg mottar samme fra Lensmannen.»