Munchmuseet, MM K 4393

MM K 4393, Munchmuseet. Datert 16.01.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, –
– jeg haaber Du har faaet vore Breve,
– et Brevkort og et Brev fra Andreas Inger
og mig som blev sendt til Haver. –
Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev
addresseret til Jonas Lie efter din
Øndske. – Kanske Du har faaet dem
allesammen nu, det var at ønske –
for at være i Forlegenhed i et fremmed
Land og vel uden Bekjendtskab er

 

      
    
16de Januar
ikke saa greit – Jeg er nu bare lei for at jeg ikke med
det samme sendte Dig mere. – Nu kommer vel
Assurancen med det første forhaabentlig. – Du skriver
vel snart – og siger os hvorledes Du ellers har det, –
– det var altsaa for felt i Paris, siden Du ikke
oppebiede Pengene. –      Inger har faaet 3 Elever
til, – nu har hun altsaa fire og er rent lykkelig
derfor, – Præsten Hallugs \lille/ Datter og to i Lian (Sommerfelts) –
Det er jo snart godt det. – Fra Laura hører
vi intet, – 212de Decemb sendte vi en Pakke, har
ikke sagt hun har faaet den – hun er da saa
rar – nu skulle vi høre efter Resten af Cecilie
Schoees Legat
for hende, men det kommer ikke nogen Bemynd
digelse. – Vi ere friske Alle. – Idag fik
jeg et langt Brev fra Follestads, de har det saa
godt 3 Kjør 60 Høns. – Anton er en svert
betroet Mand i Staten – Gamlen skriver og
x

 

      

    *
er i et ypperligt Humør. – Ja
det er sagtens bedre end at
gaa i Torvgaden med gamle
Aviser tilsalgs forfjusket og medtaget
– Han fortæller, at han og Konen
havde været ude og reist – været
hos en Familie, der tog imod dem
med Vogn med 2 Heste for. – Saa
mens de vare der hos den Familie
kom der uafladelig Slægtninger
der skulde hilse paa dem, og
alle kom de med 2 Spænde Heste
og Vogn. – Dette synes Gamlen
var herligt. –

    – Tænk at Du har Roser
at see paa i denne Tid –
her har været tildels stræng
Kulde, iblandt nogle
milde Dage. –

    Du træffer kanskje paa
din Vei Rohdes (Doctorens) –
– Jeg har Intet at fortælle
Dig ellers –      Kunstnerne
har travlt med et Marked
som skal iværksettes til Indtægt

 

      

for Redningsselskabet for Skib-
brudne
– Altsaa stor Bazar –
– et Slot af ‹Iis› bygges. –

    – Idag banket der paa
Døren, jeg lukket op for en ung
Dame, der begjærede «3 Kopper Kaffe»
– jeg stod forbauset, tænkte strax paa
Guttedragter – medens hun vedblev
at gjøre sig rigtig forstaaelig «3 » Kopper
Kaffe – saa husked jeg, at
jeg havde seet et Avertisement
paa Wiehs Gjærde fra Sæterstrandens
Landhandleri
– og kunde saa
forklare hende Feiltagelsen, – hun
bad da saa meget om Undskyld-
ning. –

    Paa Søndag skal Inger gaa til
Tante Jette, da det er hendes Geburts
dag – hun skal pynte sig
ordentlig med dine Silkeærmer –
– nei, nu faaer jeg slutte, en anden
Gang et mere ordentlig Brev
  Din heng
K.B. –