Munchmuseet, MM K 4439

MM K 4439, Munchmuseet. Datert 27.03.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand
27de Marts 1906 –    Kjære Edvard!


    Hvor det glæder os at vide
at Du har det godt og hyg-
geligt, – hvor Du kan trænge dette,
det er saa beroligende for os
at vide Du er blandt dannede
Mennesker der forstaaer Dig, –
det er svert morsomt, at Du
har saamegen Omgang. – Og tænk
at Du ogsaa har Udstillinger!
Det var saa godt for os dit
sidste Brev, saa usigelig godt, –
om end det gjorde ondt at
høre om din svere Nervøsitet
i Sommer. – Det er godt at
denne svere Sommer 1905 er over og
saa vel over. –

    Det seer jo bra ud ogsaa

 

      

med Marokko Affairen , det er jo tilfreds
stillende Løsning. –

    Du seer, at det nu er forbi
med Enigheder i Politikken her, det
var da bare over for Sverige denne
holdt, – men det er vel bra,
det kunne vel ellers blive Stillestaaen.
– jeg synes Venstrepartiet har Ret, –
Morgenbladet er et kjedeligt
konservativt Blad, som det jo altid
har været, Aftenposten er jo
rent Smudsblad – Og saa gjør dag-
Blade
sig skyldige i saamange Dum
heder f. Ex dette med Kroningsgaven
som de absolut vilde have til
en personlig Gave til Kongens Trone
– men heldigvis er de et Modparti,
som vil have det indsamlende
til et Nationfond og vil at Kongen
skal bestemme det. – Og det
er vist, at Norge kan trænge dette,
men da der tales om \at/ lægge Skatter
paa Gjældsobligationer for at faa noget

 

      

ind i Statskassen, men dette der
var jo for galt Forslag af Regjeringen,
det gaar vel ind af sig selv, –
her ville vel Modstanden blive for
sver ud over hele Landet og Riket
Indflydelse paa Valgene. –
Det var vist uheldigt, at
der ikke blev dannet en ny
Regjering. – Det er jo saa rimelig
at «Mændene» baade er nervøse og
trætte, især Mikkelsen der havde
alt Ansvaret. – Nei nu
faar jeg slutte med Politikken,
Du læser naturligvis selv, hvad
her rører sig. – Du har
vel ogsaa seet at vor gamle
Bekjendt Otto Jensen er bleven Kirke-
minister; og at man har villet
fjerne Bjørn Bjørnsen fra National-
theatret
; – Det saa jo leit
ud dette ogsaa, at der skulde
i Mandens Fravær rodes om i
hans Gjøremaal, – der burde da
været et Opgjør med ham selv.

 

      

    Marts Maaned har været vakker
megen Nedbør, saa der har været
Sne nok til Holmenkolrendet.
Solen har varmet saa svert om
Dagen, men Natten har været kold.
Vi ere friske alle, L er noksaa
taalig tilmode arbeider med Vævning
en og det er saa godt. – Hvor
Arbeide er velgjørende, det holder
saa oppe, – jeg har saameget nu, som skal
være færdig til Sommeren, der kommer
vel mange Fremmede til Kroningen. –
– Uf, det norske Folk er bra snobbede,
der er saameget at ærgre sig over, –
Det er vist i Grunden en kjedelig Nation.
godt, at der er Røster som udtaler sig. –
Nørregard ærgrer sig vist over meget, –
han havde saa ret. –      Nu drog
da Frit Nansen til London, – det maa være
hyggeligt for ham der. – Statraad Arctan
der
lovede Kunsten et Kongerige, – det
seer smaat ud dermed. – Godt for
Dig, at Du ikke er afhængig deraf,
og at Du kan være i Udlandet. –
Det er saa Synd paa de mange Kunstnere

    Idag er der fuldt Sneveir,  mange mange Hilsener fra I.
og L
 Din heng. Karen Bjølstad.

    Vi er fremdeles svert fornøiet
i Logiet.