Munchmuseet, MM K 4526

MM K 4526, Munchmuseet. Datert 27.04.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Nu er der igjen gaaet lang Tid hen,
siden jeg skrev, – og længere siden
vi havde Brev fra Dig. Men til
vori Beroligelse, hørte vi om Dig
gjennem Wilhelm Krag, – ved Fru Grønvold,
som havde truffet ham paa Gaden.
Han fortalte, at Du havde indrettet
Dig hyggeligt, og at Du havde det
bra. – Dette var saa godt at faa
høre, – for saa er Du vel frisk og.
Nu ere vi komne op i vort nye
vakkre Logi. – De gamle Møbler ere
igjen pladserede, og de tager sig
godt ud her paa de grønmalede
Vægge. – Det er godt at faa
Forandring, – det er noget nyt igjen

 

      

dernede var det trist, efter alt det
som var i Vinter – usigeligt trist
i alle Rum; – nu har vi det
saa lyst og livligt og vakkert,
og er noksaa morsomt med Togene.
Gaarden er ikke til at kjende igjen,
hvidmalet og oppudset. Vi haaber
at faa godt bortleiet. – Jeg er sikker
paa, Du vil like Dig her, – det
skulde nu være hyggeligt, om Du
nu kunde holde et lidet Lag for dine
Bekjendte; for her er nu noget at byde
paa. – – Jeg sover nu godt om
Natten, og det er noet nyt, for
dernede, var jeg plaget svert af Søvn-
løshed. – Laura har holdt op
med Skolen nu, men skal igjen
begynde i Juni; saa skal hun en
liden Tur til Lillehammer, hun er
buden til Johanne. –

    Inger søger Josephines Legat og jeg
David Graas, – maaske kan vi ere
godt anbefalede. – Der havde ikke
været nogen Tale om for mig at
faa Plads i M Thoresens Stiftelse; –

 

      

    Her begynder nu at blive vaarligt,
det er den Tid Du sædvanlig
pleier at drage hjemover, –
kanske vi snart faa see Dig? –
Wulums er nu flyttet fra
Nordstrand. –

    P A Munchs Dagbog er ankommen,
og Fru Melby har allerede faaet
den. – Nu ligger Provst E Munch
paa sit Yderste, – saa er der
bare Tante Jette tilbage af det
Gamle. –

    Flytningen var som sædvanlig
svert anstrængende, men nu er
vi igjen restaureret, – Herset
var saa snil at lade os
faa sine Arbeidsfolk, saa den
blev utrolig billig, og han
hjalp os ellers med at skrue
op de største Ting. – Hersets
ere meget forekomne. –
Vi haaber her at faa det
godt. – Det seer saa pent ud
hos os, vi har nye Gardiner,

 

      

saa det seer rent velstandsmes-
sigt ud, – og herinde synes alle
det er saa pent. – Inger er rent
oplivet; det er en heldig Forandring
for hende, og saa er hun midt
oppe i det med sine Elever. –
Laura er også nokså interesseret.
– Ja nu skulle det være mor-
somt at faa nogle Linier
fra Dig, – jeg ved Du er optaget
af Arbeide og vel ikke altid saa
oplagt til at skrive, men Du
kan bare skrive lidt paa et
Brevkort. – –

    – Til Flytning Flytningen fik jeg
malet og stelt op meget at det
gamle, Kubbestolen. – Inger har
fremdeles nok at Elever, – og
det er forresten bra. –

    
    Mange Hilsener fra Inger, Laura
og
 Din heng Karen Bjølstad

Nordstrand27de April 1896.