Munchmuseet, MM K 5135

MM K 5135, Munchmuseet. Datert [??].05.1931. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Det var saa hyggeligt at du fulgte saa med. Det var
sjelden god plas for dig, denne veien om kirkegaarden. Jeg
saa dig got. Din krans vækte stor beundring. Aldeles
vidunderligt. Det var kronisk bronkit tante hadde. Sammen
med aareforkalkningen ente den hendes liv, og det var got. Ingen
mere end hende selv vilde lide for å gaa ned i sløvhet.

    Vanskeligheterne med tante hadde vært langt mindre, var jeg kommen
til snille folk. Denne værtinde er kjent i vide kredse. Hun er sjofel
og hun har gjort mig mange stygge pek, som har gjort mig nervøs.
At jeg kunde leie denne leilighet med dette utseende paa værtinden
var en stor feil. Leiligheten kunde være bra nok, annet upraktisk,
men værtinden! For 3 aar siden blev jeg tilbudt en bolig hos
ualmindelig snille folk, men tante var træt, og jeg turde ikke.
Jeg er bange for å leie ut for somren. Jeg kan ikke vite hvordan
værtinden tar det. Det vil osså bli meget arbeide for mig å faa
huset istand nu. Jeg har tenkt paa det, at Alfhild og Eva
bor i nesten kjelleretage i det mest befærdede strøk. Hvad der
vilde være for en velgjerning å la disse faa den deilige
luft her i sommer! Jeg kunde da ha huset til station, og

 

      

være mere rolig, der jeg var. Det vilde nok bli for uroligt
for mig, naar jeg ossaa faar flytning til høsten. Jeg er svært
medtat av nattevaaking og av alle gjøremaal. Nu blir der en
stor hvile for mig å komme op til Lillehammer. Naar jeg nu blir
stærk igjen, kan jeg saa got greie mig. Jeg er forbauset over
mig selv, at jeg i denne svakhetstilstand har kunnet greie alt
saa got. Den utrolige Laura Bjølstad vilde benytte min
svakhetstilstand til å prakke Einars datter paa mig.
Det var bare min mening å faa hjelp til tante, og i den
første tid efterpaa, men L. optraatte paa den utroligste
maate, og forsøkte å tvinge mig til å fø paa Else.
Else selv er meget rimeligere. Men tanken var å komme
ut å stifte bekjentskaper ved hjelp av mig. Da jeg sa
at vi maatte spare, var L. rent grætten. De faar mere end
nok av mig for hjelpen. Jeg skal nok greie mig med den
største forsiktighet. Jeg har nok faat føle iglen, og skjønner
mere end nogensinde hvad du har gjennemgaat.

    
    Mange hilsner
    din Inger

    Skal jeg ikke hilse sognepresten
fra dig. Han talte saa pent om
tante og har ofte besøkt hende.
han faar 100 kr.

    Vi hadde chokolade
og skaarne smørrebrød.
Tantes gudsøn Didrik
Munch
var her.