Munchmuseet, MM T 2925

MM T 2925, Munchmuseet. Datert 1879. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2925-00-R

    Dagbog
for
Edvard Munch
1879

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 1r

    Edv. Munch
    1879 –

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 6r
Mai

    Tirsdag den 20de var jeg oppe kl. 5. Imorges
reiste papa til Helgelandsmoen. Jeg
begyndte idag at læse for præsten.
Juni

    Mandag den 9de Igår gjorde jeg og Andreas
en fodtur til Bokstadvandet. Vi gik
hjemmefra kl. 8 og kom tilbage kl. 11½
om Aftenen. Jeg fiskede nogle åborrer

    Fredag den 13de var jeg hos tante Roll og
lånte to  …  engelske bøger.
I Eftermiddag lød to brandskud. Jeg
Andreas og Laura skyndte os til Balke-
løkken
, hvor ilden var brudt løs. Da
næsten alle husene vare af træ greb il-
den om sig med utrolig hurtighed. Ilden
brød ud kl. 4 og i mindre end tre timer
vare 51 gårde nedbrændte. Da Balkeløkken
var et af de fattigste strøg i Kristiania greb
er nøden stor blandt de brandlidte. Flere fik
nogle brandsår og en mand er savnet. Man
tror at have fundet h{ … }\a/ns forkullede ben.

    Mandag den 16de fulgte jeg min grandtante til
graven. Hun fyldte sit ni og ottiende år og
var den ældste i vor familie

    Fredag den 20de Idag reiste jeg fra med vest-
banen til Ask sta{s}\t/ion, hvor to s{ … }\yge/kor-
poraler modtog mig og bar mit tøi til
Leiren; hvor jeg hilste på ofi{s}\c/ererne og spiste

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 6v
Juni       1879


til middag i messen. Ellers skal vi
have egen husholdning. Da jeg aldrig har
været på Ringerike før blev jeg ganske overasket
af skjønheden heroppe. { … }\H/elgelandsmoen ligger
lige ved Storelven, et stykke ovenfor dens ud-
løb i { … }\T/yrifjorden. {T}\S/ygehuset ligger o er om givet
af en gran og birkelund og har en deilig udsigt
fra en slags altan ovenpå. En uheldig omstæn-
dighed er at det er så fuldt af myg.

    Søndag den 22de. Igåraftes gik jeg og papa en liden
{t}\T/ur til {H}\g/ården Helgeland, hvoraf Helge-
landsmoen har fået sit navn. Nicolaysen
tror best har fundet ud at denne gård må have
væretden Streituland, hvor kong Ring med sin
dronning Ingeborg boede. I nærheden er \en/stor birke-
lund, hvor der fo endnu for omtrent 50 år siden fan-
dtes en thingkreds. {‹I›}\E/n pote{‹t›}\s/kjælder, der hører til
gården, skal være meget gammel. Vi undersøgte
{den innvendig og udvendig}\Den havde tykke mure/ og buet indgang. Idag
Der så jeg for første gang en ugle i vild tilstand.
Jeg troede først, det var en træstolpe; { …  da jeg}\så rolig/
sad den den og gloede på os; men da vi kom
nærmere, for den bort { … }\m/ed lydløst vingeslag. Avisen
melder nu at keiserprinsen Napoleon under en
recognosering blev overfalden af Zuluer og dræbt
tilligemed to soldater. Hans lig var gjennembored af
17 assegaier. Jeg Aldrig havde jeg tænkt ifjor at
en sådan død skulde ramme ham, da jeg ifjor så

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 7r
Juni       1879


ham {g}\k/jøre opover Karljohansgaden under
mængdens hurraråb. Da han var på
Frognersæteren indristede han sit navn i
{S}\s/tiladsets træværk

    Mandag den 23de. Idag var det stort en stor
fest i leiren i anledning af dagen. Først
saa man på nogle optog og lege, og blandt
disse var pølsekapspisningen morsomst
Denne gik saaledes for sig, at de kjæmpen-
de fik hver sin ende af en pølse at spise på
idet den skulde der hurtigst kunde nå
hen til et pengestykke der var sat i midten
skulde få beholde dette som belønning.
Efter at disse lege var forbi samledes man
i messen hvor til buffée. Deserten nød vi
i et {t}\s/tort telt udenfor, hvor man for-
synedes med kransekage til overflod, og hvor
skålerne udbragtes, efter at man havde mun-
tret sig med punsch. Endelig slog man
op til dans og denne varede til langt ud
på natten. Da jeg lagde var mig, lysnede
det til dag. Blandt de indbudne var den
franske attaché i Stokholm grev d’Ormesont,
som traf sammen med ifjor på, Gardermoen,
tilligemed hans hustru, der er af den be-
kjendte familie ‹Tallambert›.

    Fredag den 27de. Idag sendte jeg brev til Edvard
Roll
.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 7v
Juni       1879


    Lørdag den 28de. I morges var det tågeskyer og sene
re på dagen blev det det deiligste veir
vi har havt. I eftermiddag tyknede det
atter til.

    Søndag den 29de. I {}\f/ormiddag kom der nogle dyg-
tige {R}\r/egnskurer over moen. I eftermid-
dag er det deiligt veir. Jeg og Papa gjor-
de visit hos pastor Bugge, præst i Hole.
Præstegården er en { … }\hy/ggelig enetages byg-
ning med rumelige og koselige værelser.
{Vi blev vist rundt  …  og fore-}\Efter at være forestillet for husets/
{stillede for husets damer ‹der› tiligemed}\damer, der tilligemed ‹pr›æsten og en fru/
{en fru Hals allerede sad ‹om› kaffebor-}\Hals allerede sad om kaffebordet, fik/
{det}\vi/ os en deilig stærk { … }\kop/ kaffe der
gjorde os meget godt efter turen. Derefter
saa vi på haven og kirken, der ligger
tæt ved præstegården. Dennes ene halv-
del, der er af træ sten, skal være bygget
Haakon Haakons{a}\ø/ns tid. Udenfor dø-
ren ligger en mærkelig sten med indskrift
og forunderlige tegn og billeder. Præsten og
de andre vare mere end almindelig hyg-
ge{ … }\l/ige folk. Efter at have taget afsked
med dem gik vi op til en høi, der kal-
des Skarpsno, og som præstefolkene hav-
de anbefalet os som e{t}\n/ af de nydelig-
ste udsigter paa Ringerike. Efter regnet
var {vel t … g}marken så frodigt og duftende af blomster,
at man kunde indbilde sig man vandrede
gjennem en park, Paa Skarpsno havde man
udsigt over hele Ringerike lige op til Hadeland.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 11r
Juli       1879


    Søndag den 6te. Gjorde idag en morsom tur
Efter at have vandret igjennem en
stor s vakker skov bøiede jeg af mod
nord og nåede efter en halv times
gang Norderhov hvor jeg aftegnede
præstegården. Dog var klokken så man-
ge at jeg ikke fik tid til at betragte
stedet {nærmere}\nøiere/. Jeg fulgte ikke al-
farveien tilbage men gik en snarvei
der er meget vakker.  … På den ene side
går en brat styrtning ned til stor
elven der på et sted danner det be-
kjendte Juveren. Elven er her umå-
delig bred, næsten som en indsø, og dan-
ner flere flade og frodige øer, af hvilke nogle
ere så lave, at de netop hæver sig over vand-
speilet. På en af øerne, der er temmelig stor,
ligger flere nydelige bondegårde.

    Jeg skrev idag til Andreas og Inger og mod-
tog brev fra tante.

    I Efter middag gik jeg og Papa til den så-
kaldte Kong Rings ridebane. Det er en tem-
melig stor plads, overalt omgivne af høie,
prægtige birketræer. To umådelige {‹er›}\li/nde-
træ{r}\e/r danner ligesom en port, og {S}\s/tam-
{ …   …   …   …  træer er så}\men til en af dem er så tyk/, at,
eftersom vi målte, t{‹a›}\r/e mænd van-
skelig kunde omfatte den med sine
arme. Sagnet siger, at kong Ring skulde
have boet her.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 11v
Juli       1879


    Mandag den 7de. Idag tegnede jeg på e{n}\t/
billede af sygehuset. Spredte skyer
som sædvanlig. Iformiddag var kap-
tain Fleischer indom sygehuset. I
Eftermiddag var chefen for general-
staben, general {g}\G/rimsgård \her/ på visit
{senere kom}\tilligemed/ oberst Gill. Senere
kom oberstløitnant Rye herind
forat få sig en middagslur. I Af
ten var kaptain Widerberg her med sin unge søn

    Torsdag den 10de. Kl. 7. {Var}\form/iddag. Var idag
idag oppe 4 ½. Skyet men behageligt veir,
noget koldt. Læser i Ernest Maltravers
af Bulwer på engelsk. I Eftermiddag
{var}\tog/ jeg farvel med oficererne {‹til›}\i/
Hallingdals bataillon.

    Fredag den 11te. Formiddag. Fuldstændig over-
skyet, regnen øser ned. Kl. 10½. Vinden
vendt sig; { … }\beg/ynder at klarne.

    Lørdag den 12te. Eftermiddag. Idag kl. 1 kom
{jeg og pa}\vi hjem/ fra en meget morsom tur
til Sundvolden. Jeg og Papa fulgte
gik hjemmefra kl. {5}\4/ og fulgte med
{Sa}\so/ldaterne der skulde til Sundvolden
på feltmanøvre. – Veiret blev efterhån-
den næsten ganske klart; {men hvil-}\netop/
{ket jeg har havt på omtrent 2 Uger}\som jeg skulde gå modtog jeg/
brev \fra/ Halvard Holmboe – Sundvollen
ligger omtrent en mil fra Helgelands-
moen; vi kom did 7½ og leiede os et
værelse til natten. Soldaterne ligger i
s

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 12r
Juli       1879


små skjærmtelte. Imorges fik vi kaffe
på sengen. Kl. 8 gik jeg, Papa og syge-
korporalen Vsse Vasse{ … }\r/rud opover {‹v›}\t/il
Krogkleven. Veiret var så godt som man kun-
de ønske sig. Jeg måtte ofte vende mig om
forat se på det nydelige malerie bag mig, mel-
lem de mørke, høie fjeldvægge.
– {forsøgte at tegne  … }\Fra Klevstuen/
{men tiden var knap}\bøiede vi af på en/ sti der førte os til konge-
udsigten. Som et stort kart lå hele Rin det
K … 
Ringerike under vore fødder. Soldaterne
på Sundvolden lignede små myrer. Ret i {V}\v/est
havde vi Norafjeld og i sydvest hævede Gausta
{ … }\t/oppen sig som en afstumpet keile. Forresten
var luften noget dis{s}\i/g. Da v{ … t}\i/ gik tilbage tog
vi ind på Klevstuen og styrkede os på godt
hjembrygget øl. Nedmarschen gik hurtig.
Da vi kom tilbage til {s}\S/undvolden spiste vi
frokost bestående af { … }\m/elk, ost og smørrebrød;
smagte fortræffeligt efter turen. Da vi var
på kongeudsigten så vi en vældig ørn. Kl. 11
blæstes til tilbagemarsch; vi kjørte hjem
halvveis; gik resten.

    Søndag den 13de. Formiddag; godt og tålelig klart veir;
hørte på præsten Bugge.

    Mandag den 14de. Deiligt veir; tegnede idag
på et billede af sygehuset.

    Tirsdag den 15de. I går aftes, da jeg havde
lagt mig, kom Kompagnichirurg Larsen
ind på sygehuset; fik et lidet værelse at
ligge i.
Idag blev jeg og Papa buden
til middag hos oficererne i { … }\a/nledning
af mønstringsdagen. Retterne vare:
oksesteg, kjødsuppe,og promach og kjex.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 12v
Juli       1879


Dertil { … }\k/om flere slags vine. I{dag}\aft/en
var vi atter oppe i messen. Jeg  …  lieut-
nant Smith og Clair, søn til k{o}\a/ptain
Widerberg spillede kro{ … }\q/uet. Deilig aften.
Senere så vi på soldaterne danse
Halling.

    Tirs Onsdag den 16de. I morges var lieut-
nant Smith indom sygehuset. På hans
anmodning tegnede jeg for  …  ham et
portrait af ham selv. I Eftermiddag
tog jeg farvel med oficererne af Valders
bataillon, nemlig, kaptain Meidel, kap-
tain Widerberg og lieutnant Smith.
Iaften tegnede jeg et billede af Olava
Kaptain Sylov, min fordums gymnastik-
lærer på latinskolen, var her på syge-
huset. Jeg færdiggjorde idag billedet
af sygehuset, {Jeg}\fik/ kongestioner til
hovedet på grund af at jeg havde tegnet
formeget. Pa … kkede ind vore sager til
reisen imorgen. Deiligt v{ … }\eir/; fuldt af
myg.

    Torsdag den 17de. Formiddag, Hønefos, Glat-
vedts hotel
. Vi gik fra Helgelandsmoen
kl. 9. Da vi kom til {j}\J/uveren hørte vi plud-
selig et vredt, knurrende { … }\b/røl og fik øie
på e{ … }\n/ stor, sort spraglet oxe i mindre
end 40 fod fra os. Den stampede jor
med fødderne, brølte og roede rodede jor-
den op med sine horn så støvet stod om
den. Da vi så denne fiendtlige holdning
fandt vi det for godt at trække os til-
bage og ty hen til en skovbevoxet, brat

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 13r
Juli


bakke. Studen fulgte os, og da vi var
kommen omtrent midt på bakken
satte den i fuld gallop mod os. Vi
tilbens og var over et gjærde i et nu.
Oxen sendte os et udfordrende blik, ven-
dte om og vadede over til en ø i Juveren
hvorfra den var sat på beite. Vi tog en
anden vei, den jeg på min forrige jern-
banetur
 … norderhovtur fulgte, og da vi
nåede gården       besøgte vi fru Hofgård,
gift med min bedste mors, fru Munch prost-
inde Munch’s broder og var før giftermå-
let guvernante hos mine bedsteforæl-
dre. Hun har en datter hjemme, e{n}\t/ pent
staut og ligefremt menneske, på 31 år.
Vi fik tracteredes med { … }\c/hokolade og kav-
ringer. Herfra blev vi skydset til
Hønefos; på veien tog vi ind på præs-
tegården i Norderhov og så på Svenske-
stuen; et stort Det er et stort værelse
og i de tykke væ{ … }\g/bjælker sidder kuler-
ne til Normændernes karabiner i de dybe hul-
ler { … }\e/fter hvis retning man ser at stuen
var omringet fra alle fire sider. Da vi
kom til Hønefossen tog vi strax ind
madam Glatvedts hotel, så på Peder
Aatnes
es billeder og fik til middag laxs
og øl; derefter kaffe. I kupéen havde vi
en i Amerika boende Normand til reiseka-

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 13v
Juli


reisekamerat. Han var meget hyggelig men vilde
{ … }\gje/rne tale om sine reiser. På stationen
i Kristiania blev mødtes vi af Tante,
Andreas og småpigerne. På turen fra
Helgelandsmoen til Hønefos fik vi
høre at studen vi mødte var bekjendt
for at være olm.

    Søndag den 20de. I Eftermiddag var {v}\je/g
og Andreas i den botaniske {h}\H/ave.

    Tirsdag den 22de. Idag regner det.
Tante Roll er her til { … }\m/iddag.
Jeg læste idag ud Ernest Maltravers.
I Eftermiddag stemmede jeg vort pi-
anoforte.

    Onsdag den 23de. Idag er det fuldstæn-
digt regnveir.

    Torsdag den 24de var jeg og {T}\t/ante i
{ … }\K/unstnerforeningens Udstilling
af Malerier.

    Fredag den 25de. Idag skrev jeg til
Halvard Holmboe. I {da … }\eft/ermiddag
klarnede det op.

    Lørdag den 2{5}\6/de. Regnveir og Torden.
    Søndag den 27de. I Eftermiddag var
vi i Trefoldighedskirken. I Aften gik
jeg, {p}\P/apa og Andreas til Beierbroen
og saa paa {F}\f/ossen, der paa {‹G›}\g/rund
af det stadige regn, og åbningen af Mari-
dalsvandet var betydelig større end før.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 14r

    Mandag den 28de. Idag er det taalelig
klart veir.

    Tirsdag den 29de var jeg hos Staffelt
og hævede {P}\p/apas gage – saa paa
{ … }\b/ygningerne til den geografiske
opmaaling
og kunstindustrimu-
seet
der er under opførelse. Deiligt
veir.

    Tordag den 31de. Idag overskyet, men
uden regn.

    Fredag den 1ste August. Imorges
reiste papa og Andreas til Herr-
dalen. Edvard Roll kom hid i-
dag fra Hvideseid og var her til-
ligemed {Edv}\ta/nte Roll til {M}\m/iddag
Jeg fulgte med ham til byen og
fi … k af ham e{n}\t/ oter fiskeredskab
som kaldes Oter. Mege{t}\n/ {R}\r/egn.

    Lørdag den 2den. Idag M morges gik
vi ned til jernbanestationen forat
tage farvel \med/ Edv. Roll, der da skulde
have reist til Nordland. Men da
vi ikke traf ham gik vi til hans
logis i hotel l’Angleterre, og fik
nu høre at han havde opsat reisen.

    Søndag den 3die. I E eftermiddag
var Edv. { … }\R/oll her.

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 14v
August Maaned      1879


    Mandag den 4de. Idag er Edv. Roll
her. Tante Roll kom hid i ef-
termiddag. Idag skyet veir, men
uden regn.

    Tirsdag den 5te. Idag var Edv. Roll
her til { … }\m/iddag. I Eeftermid-
dag var vi paa J jernbane-
stationen forat tage farvel med
Edv. Roll; men han havde
atter opsat reisen.

    Onsdag den 6te reiste Edv. Roll til Nord-
land.

    Søndag den 10de saa jeg paa, at den
bekjendte franske luftskipperske
madame Godard steg op i en
b{o}\a/ll{a}\o/n tilligemed aftenpostens
{}\k/orrespondent, Bellager. Det var
nydeligt veir, og en sagte nord-
vestlig vind drev { … }\b/allonen udover
fjorden, indtil den dalede ned paa
Næsodden.

    Tirsdag den 12te. Gik vi alle jeg
{P}\p/apa og Andreas op til {f}\F/rogner-
sæteren. Tante og småpigerne
kjørte. Veiret var deiligt. Vi nåede

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 15r
August Maaned


frem til {f}\F/rognersæteren omtrent
kl. 12½. Efter at have spist mid-
dag bestaaende af ‹æg›, {S}\s/kinke {og}\med/
øl gik jeg opover til Tryvandshøi-
den. {Veiret}\De an/dre kom senere.

    Søndag den 17de. Idag er det deiligt
{f}\o/g fuldstændigt klart veir. Dette
har vi nu havt næsten en
Uge, og alt tegner til, at { … t ud … }\vi faar/
en udmærket høst.

    Mandag den 18de. I formiddag var jeg
for første gang siden 4 aar oppe til
en examen. Jeg havde mathema-
tik skriftelig og greide mig noksaa
bra idet jeg af flere store og indviklede
opgaver kun havde to smaa regnefeil.
De{t}\r/ var kun 5 mig indbefattet
som ha{r}\v/de meldt sig til optagelses-
exa{ … }\me/n. Jeg gjorde {idag}  … mig idag
bekjendt med en af dem, ved navn
Sommersch{ … }\ildt/{I}\./ \I/ {E}\e/ftermiddag skal jeg have
norsk {S}\s/til.

    Tirsdag den 1{8}\9/de. Idag blev jeg hørt
i de øvrige Fag nemlig, Mathematik

 

      
Munchmuseet T 2925 bl. 15v
August Maaned      1879


mundtlig, Historie, Geogra-
fi { …  ‹S S›}\og i E/ngelsk og Tydsk. { … -}\Jeg/
{ … }\v/ar noget us … ikker paa Grund
af min Uvandt{ … }\h/ed til { … }\ex/amens-
væsenetJ m en jeg staa\tror n/ok at jeg
stod mig taalelig godt. Efterat
{L}\l/ærene var traadt sammen til
råd, kom { … }\d/irektøren ind og meld-
te os, at, alle af os fem aspiranter
var alle optaget undtagen en
ved navn Gundersøn. Da en sid-
der igjen i klassen, vil vi alt-
s{aa}\å/ blive fem stykker.

    I I {E}\e/ftermiddag gjorde jeg visit
hos Sotaaen, der nu …  bor i Thor-
va{ … }\l/d Meyers {G}\g/ade.

    Idag skyet men deiligt veir.
    Søndag den 24de. I formiddag var jeg i
{g}\G/arnisonskirken, – derefter på
kunstforeningen. Klart veir.

    Tirsdag den 26de Idag

 

      
No-MM_T2925-99-V