Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 752)

Ms.fol. 3578 (PN 752), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.5.1912. Brev til Jappe Nilssen
Filologisk kommentar: Noen påskrifter med blyant som ikke er Munchs.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57668A00001
    
    Kjære Jappe.


    Jeg har havt Glæde af Reisen som
jeg tror skal nytte mig –

    Udstillingen …  skal aabnes imorgen – Desværre
er de Norske Billeder ikke kommet – så
man har brug ‹til› har end me{ … }r vanskeli
for at skaffe Plads – Det var jo som jeg
tænkte, ikke fra først af Meningen at
det skulde blive en så omfangsrig Udstilling
af Norske Billeder – Schweitz – Østerig og Ungarn
har og andre Afdelinger har blot ganske små
Værelser    Østerig og Ungarn har et Værelse sammen
på 4m x 5mDer Man har ikke kunnet faa
udstille en hel Del Billeder – men haab vil
ansøge Cöln { … }Kommune om fornyet Bidrag så
der vil blive bygget flere Værelser –

    Jeg har faaet en meget stor Sal 10m x 15m
    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57668A00002

Det er {d}Udstillingens største Sal –
    Hoved Hovedafdelingerne blir Van Gogh, Gauguin
og { … }Cezanne

    3 Sale med Van Goghs! 86 Billeder
i høi Grad interessant –

    – Jeg skammer mig nesten over at have
faaet så stor Plads – men naar { … }det nu { … }har
været Meningen – Forhaabentlig angrer man sig
ikke –

    Her sees omtrent { … }intet {V}vern {F}ferniseret
Billede – Aldrig er vel et advarelsens Råd
kommet så rigtig til som Din Artikel i
{ … }Anledning mine Billeders Fernisering – Man anser
det { … }sligt her for Vandalisme –

    – Her er naturligvis svært megen
Mattissisme, eller { … }Cezanneisme – som hjemme
– Men jeg var gla – dennegang endeli næsten ingen
Æbler – Savnet vil erstattes af de Norske –
Jeg spurte en liden { … }Ungarer der hang op sin Afdeling
Æbl Æplerne? sa jeg – Hva sa’n Æblerne?
Han så på mig grundende, gaadefuldt, men hvisket
så – hjemme – Vi har ladt dem bli i Ungarn –
vore Æbler – Reisen har rokket min Tro på
Landlivets eneste Saliggøren{ … }hed – og jeg har atter
faaet Smag på de store Byer … 

    – Jeg skjønner ikke hvorfor de Norske Billeder
er sendt så sent – De kan nu først ophænges
naar de nye Sal‹e› blir færdige –

    Her er samlet det vildeste der er malt
i Europa – jeg er rent klassiker og afbleket –
Kølnerdomen skjælver i sine Grundvolde

    
    – Mange Hilsener til Dig og Dine  Din Edvard Munch

    Hvordan går det med Dekorationerne –  Adr. Cöln poste restante
    Man mener overalt at Thiis er meget dygtig Mand men ikke elsker Skrivekunst –
eller Brevkunst