Munchmuseet, MM K 1181

MM K 1181, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch,


    takk for dine interessante selvbiografiske notater
og for din interesse for at alt skal bli korrekt, det
er jo også mitt høieste ønske. Jeg har nu skrevet de
de påankede sider om og utvidet dem litt, overens-
stemmende med dine oplysninger, og jeg håper du
skal være tilfreds med mine meget diskerte ordelag
om ditt private liv. Selv i første form har du jo sett
at jeg ikke har villet trekke privat sensasjonsstoff
inn, og jeg har på alle punkter rettet mig efter dine
korrektiver. Jeg behøver ikke «sensasjon» i min bok
og jeg misbilliger det i det hele tatt i litteraturen.1)
Selv en uskyldig anekdote som den om den revnede
bukse, har jeg strøket, da den viste sig ikke å være
riktig. Var det ikke ved storhertugens hoff, får det
den falle. Jeg vilde bare sette en liten pikant anek-
dotisk spiss på Weimar-miljøet. At du sprakk for
Liebermann og andre Koryfeer interesserer ikke.

    Som sagt, jeg tror nu de omskrevne sidene er i
orden, og at du ikke har noet å innvende mot dem.
I virkeligheten  …  var det jo ikke noen kapitalaffære


    1) Har du bemerket hvad jeg har skrevet om Adolf Paul, den
slyngel, i hans forhold til Strinberg?

 

      

    at jeg hadde forvekslet Ljans-opholdet 1900-01, med
Nordstrandsopholdet 99. For billedenes vedkommende er
det jo likegyldig, det er jo den samme natur, de g
samme motiver som er skildret. Men for en museums-
mann og kunsthistoriker som jeg og for Langaard, som
har skrevet museets katalog, er dateringsspørsmål av
høieste viktighet, og jeg vil heller ikke ha denslags feil i
min bok. Derfor stiller må jeg her plage dig med følgende
spørsmål:
 • 1. Galleriets lille vinterbillede, indunder trærne er malt
  på Nordstrand 1899. Dette er riktig – ikke sandt?
 • 2. «Hvit Natt» er malt på Ljan 1900 eller 1901?
 • 3. «Bjerk i sne». Ljan 1900 eller 1901?
 • 4. «Øya» – Ljan 1900 eller 1901?1)

    For mine egne billeder har det jo sån stor betydning,
skjønt jeg jo gjerne engang skulde se disse billeder signeret.
Men for galleriets billeder er det påkrevet at dateringen
er korrekt, og katalogen er nu under trykning,

    Endvidere

    1)Hvilken er rekkefølgen av disse billeder? Er det galt
eller riktig når jeg snakker om marsluft i «Bjerk i sne»
og om snesmelting i «Øia»?

 

      

    Endvidere det stadig tilbakevende spørsmål:
 • 5. Når er «Pikene på broen» eller «Jentene på brygga» som
  burde hete på godt norsk – når er det malt? 1900 eller 1901.
  Ved eftertanke må dette kunne bringes på det rene. Det har
  betydning for museets katalog; og ikke mindre for frem-
  stillingen i min bok, hvor jeg av psykologiske grunner hevder
  at billedet er malt i 1901. Er dette galt må det snarest
  rettes. For det står færdig til å gå i trykken, og gale billed-
  dateringer vil jeg ikke ha i min bok.

    Du har vel nu fått de samme rentrykk av boken som
jeg, og jeg håper at du er fornøiet med den bokmessige
fremstilling, trykk og illustrasjoner. Jeg tror at det trygt
kan sies at bedre bokhåndverk er ikke gjort i dette
land og jeg må lete efter det land, hvor det gjøres bedre.
Foreløbig har jeg ikke funnet det.

    Teksten kan man disputere om. Men ikke om billedene.
Og de må jo for kunstneren selv iallfall være vesentlige.
– Jeg har iaften mottatt den store serie av Wilse-
portretter og takker dig meget for det. Jeg må si, at

 

      

at du holder dig godt! Sammenligner man profil-
portrettet med det som blev tatt for ti år siden, så må
man jo si, at du har holdt dit fysjonomi i god orden.
Eller som  … \vor/ meget sympatiske og kloke nordlandske hus-
hjelp Agnes sa, da hun kom med korrektur og alle
billedene stod opstillet i rekke på mit bord, siden jeg skulde
velge: – Å gid, for en pen mann! Er det Munch? Jeg
har ikke sett noet penere. – Dette sa  …  Agnes, hun er
30 år, søt og klok og temperamentfull. Så der har du den
beundrerinne!

    Jeg selv har ennu ikke kunnet bestemme mig for
hvilket billede jeg skal velge. Jeg tror nok det blir det
rene den rene profil. Men jeg tror ikke jeg vil bruke
det \som/ frontispice, for der har jeg bestemt mig for det skjønne
ungdomsportrett som Nørregaard eier. Men jeg får finne
plass for det i sluttkapitlet. – «Sluttkapitlet» … boken skal
være ferdig om otte dager. Og jeg har ennu ikke skrevet
om det og det … og ikke konklusjonen. Jeg går fra
forstanden, når jeg tenker på det, arbeider hver natt til
kl. 6–7, ja det har hendt til ½10 med frokost.

    
    Takk og hilsen
    Jens Thiis