Munchmuseet, MM K 1182

MM K 1182, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edv. Munch


    Din utstilling av sort og hvit-kunst
virker overvældende i sin rigdom og
mangfoldige skjønhetsfylde. Jeg
har ikke på lange tider oplevet
et slikt indtryk av kunst.

    Straks 1ste dag søkte jeg ut til
kobberstiksamlingen det bedste – efter
mit skjøn – av det som vi mangler
16 blade. Sammen med de ca.
70 blade vi har før vil de danne en
virkelig repræsentativ samling av
din kunst på dette område. Til
kobberstiksamlingen kunde jeg hel-
digvis kjøpe selvstændig uten at

 

      

spørge nogen om lov; tok bare
Gundersen med mig ved utvalget.
Fik derfor, hvad jeg vilde ha, og
kunde gripe til uten nølen.

    Anderledes med malerisamlingen.
Til indkjøp der skal jeg ha et
indkjøpsråd av kunstnere, og
det er endnu ikke opnævnt.
Kunstnerstyret skal opnævne
mindst halvdelen og departem.
utnævner. I kunstnerstyret er
Krogh formand; han vil sikkerlig
gjøre alt det vrøvl han kan for\og/
at motarbeide mig. Hvorvidt det
vil lykkes ham får vi nu se.
Styret vil få saken til behandling
en av dagene. Blir rådet straks
opnævnt uten nølen og vanskeligheter

 

      
    3)

er det jo en mulighet for, at ind-
kjøp av malerier kan foretages
straks ved utstillingens åpning.
Men på mandag begynder vi at
hænge op – Ravensberg, Jappe
og jeg (de har bedt mig være med
på det) og tirsdag eller onsdag
falder vel åpningen.

    Hvis der da ikke er noget ind-
kjøpråd, hvad så?

    Jeg var iforgårs nede i dept.
og bad indstændig om at få tilla-
delse til at kjøpe alene, uten råd.
De turde ikke for kunstnerstyret,
gi mig den. Jeg sa, at da fralæg-
ger jeg mig ansvaret for at ting
de bedste ting kan gå fra os. Og
jeg har i sinde at indsende en

 

      

forestilling til dept. om nødvendigheten av at bemyndige mig
til indkjøp, ifald ikke rådet kan dannes i en fart. Ifald
jeg får bemyndigelsen, gjør jeg indkjøp øieblikkelig av ting
jeg har utset. Ifald jeg ikke får den – hvad så?
Jeg må da be dig gi mig visse ting på hånden, som
jeg synes, at galleriet må ha.

    Jeg holder på at indrette en stor deilig overlyssal
til en slags elittesal for norsk maleri. Den har 4 vægge,
av dem skal du ha den bedste og fineste helt alene.
På de andre 2 får Werenskiold, Krogh, Peterssen, Munthe,
Heyerdahl etc. finde sig til rette så godt de kan med
sine mest utsøkte ting; på den 4de kommer Gauguin,
Manet, Raffaelli, Josephson etc. (fremmed kunst).