Munchmuseet, MM K 4379

MM K 4379, Munchmuseet. Datert 18.02.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18de Feb



    Kjære Edvard!


    Hvor jeg synes, det er længesiden
jeg skrev til Dig – derfor maatte jeg
idag sætte mig ned i den Hensigt,
om end Brevet ikke nettop bliver
sendt imorgen; jeg vilde jo helst
først see nogle Linjer fra Dig . –
Du har vel nu faaet Ingers
Brev, Du ser, at vi have havt
Sygdom – nu er jeg jo bra igjen –
det er bare Kræfter, som mangler
mig, og de vil vel komme, naar
jeg faaer Appetit. – Imidlertid
staar alt stille, vore Planer iværk-
sættes ikke for det første, – da jeg
maa vente paa Knoget mere Styr-
ke – jeg tør ikke rigtig tænke derpå
engang endnu. – Vi have ikke

 

      

taget nogen afgjort Bestemmelse for Som-
meren – maaske bliver vi her paa Hauketaa –
hvis vi faaer det til at gaa. –

    I Fredags var Alfred, Kaja og Andrea
her, A havde Markedssukkertøi og Honningkage
og Kaja en stor Gedost og friske Æg til
mig og Julekage. – Kaja synes vor Plan
er god, og hun synes som flere andre at
det maa komme til at gaa for os. – Du
veed, – Stillingen vor er jo noksaa usikker,
– uden den ringeste Rygstøe – bare vi
havde til Husleie! –      Gud har
drøjet underlig Pengene for os i Vinter, jeg
veed, det er bare ved Hans Forsorg. –

    Andreas, tror jeg glæder sig til Vaaren,
han sad i hele Gaar og læste i Botanikken,
han skal saae Blomster og plante ud,
jeg tror, han ogsaa gjerne seer, at vi
bliver her. – skjønt han engang ivred svert,
for at vi skulle leie ud hele Beqvæmmeligheden.

    – Inger har faaet Attest af Frøken Goplen,
nu skal hun avertere til at tage Elever,
hun har saa godt Mod til dette og har
aldrig nogen Vinter været saa frisk – god
Appetit har de alle, det er vel den
deilige Luft. Andreas lærer saa flittig, han

 

      

bliver færdig om to Aar – han holder sig
mager – det har nok været svert for
ham denne Vinter, Dog er han frisk –
I dag er han hos Bjølstads, han
skulle være med Alfred paa Sambruget
Alfred mente da han var, \her/ at Du skulle
gjøre sver Vei som Maler. – Han havde
seet Krags Udstilling, det var ikke et
eneste Stykke, som kunne lignes med
dit Aasgardsstrandsstykke (Baaden som
sættes ud af Kjerringen) – Han er snil
Alfred, men det er Synd paa ham,
at han saa gjerne ville høre op at
fare – uden, at han seer nogen Udsigt
til det. –

    – Eriksens vedbliver at være de sam-
me stille trofaste Folk. Da jeg var
Syg var Fru E oppe i Trappene om
Natten for at høre efter, om der var noget
paafærde – og saa tjenstagtige, i dag
har vi faaet i Present et stort
Ludefisktraug; der er en Tryghed at
være i saadanne snille Folks Nærhed,
og saa bare at see de blide Ansig-
ter–      Du læser vel Aftenposten
og al det Skriveri om Heibergs «Kong
Midas» – Du seer Krag og Frue har havt

 

      

Udstilling faaet ind 3000 Kr omtrent –
Ed Diriks synes Du gjør svert fornuftigt i
at bo i St Cloud, han traf Inger forleden
paa Gaden. –

    21de Feb. Jeg faaer fuldføre Brevet, –
Andreas Inger Laura og jeg sidder nu
omkring Lampen – Andreas frygter for at
jeg har skrevet meget, som ikke er noget
interessant, – og det er nok desværre
saa. – Du faaer være taalmodig med Læs\ni/ngen.
– Det var en sand ‹Overraskkels› at faa det
sidste Brev iforgaars, – dine Breve faaer
vi altid om Morgenen. – Det var da
snilt og hyggeligt at Lies besøgte Dig –
– det er morsomt at faa Besøg – det
var en Stund i Vinter vi levede saa
udenfor Menneske, – og det var ret
trist at være saa overladt til os
selv –      Influenca er en fel
Sygdom, jeg havde aldrig tænkt mig
den saa plagsom – jeg fik Mavekarthar
fel svere Lidelser – Nat og Dag. – Det var
noksaa rart at jeg overstod den. –

    Vær Du forsigtig i Vår, jeg undres
hvorledes Du har det med Tøi, – jeg troer
kanske Marts kan blive kold. – Skriv
saa nogenlunde i Betids efter Penger, –
saa Du ikke bliver i Forlegenhed. –

    
    Godnat; – Din hengivne Tante KB.