Munchmuseet, MM K 4438

MM K 4438, Munchmuseet. Datert 26.01.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 26de Januar 1906 –    Kjære Edvard!


    Det er vist gaaet en Tid her
nu siden jeg skrev, hver Dag har
jeg nok tænkt, men saa kommer
der saa ofte Ting iveien \forstyrrende/, – og
jeg maa have Ro. –      Nu er
jeg idag alene. Inger er reist til
Byen, hun holder paa med et Organ
kursus, – det skal hjælpe til Undervis-
ningen mod Stemmetræthed. – Naar
hun kommer hjem igjen, er der saa-
danne comiske Øvelser. – Det er nok
almindelig, at man taler galt, – og
at man aander gjennem Mund, skal
ogsaa være galt. – Jo i Bakken om
Vinteren føler jeg \nok/ at Næsen er vigtig. –

    – Kvittering har jeg sendt Dr. Lin
de
og Du skal atter have tak for
det sendte. Oline var saa henrykt –

 

      

vi overlod hende selv til at kjøbe en
\Ting/ gav hen 10 Kr fra Dig dertil – for det var
lidt vanskeligt at finde paa. –

    – Alt er ved det gamle, vi ere
friske. Du seer af Aviserne, hvor me-
gen Strid, der er og Bjørnsen blander
sig i alt. Professorsagen, som han
ikke skjønner en Døit af. –      Naar det
kommer til Resultatet kan intet forklares,
alt maa troes, Videnskaben strækker
ikke til. – Jeg kan bare huske,
hvorledes Andreas engang, ligeover for Karl
holdt paa at ville bortforklare Opstand-
elsen, som naturlovstridende; – men
paa sit Sygeleie fik han Pleiersken (en Fru
Drejer
) til at tage Biblen frem og læse
for ham Paaskeevangeliet, nettopp dette
om Opstandelsen ville han have. –

    Jeg lærer forresten ikke noget
af de lange Afhandlinger, som hver
Dag fylder Aviserne. –

    Og nu trækker Bjørnson «Sletten Sagen»
frem igjen og er paastaaelig uden

 

      

at have nogen Rede. –
    Her holder man paa med Gave-
indsamlinger fremdeles til Kongeparet,
som selv ikke skal like det, –
det bruges ikke engang ved saa-
dan Anledning; – men her i dette
fattige Land skal man være saa
storartede… Det er altsaa Kroning-
gave, som nu skal frem, – det
skal være Nationalindsamling heder det.
– Præstefruen (Moe) skulde ud med Liste
og var rent begeistret, men da hun
igaar havde talt med Inger, – slappet
det af, og hun undskyldte sig
med, at hun havde ikke fundet
paa det, – hun var lei af, at
hun havde paatat sig at samle. –
Aftenposten og Morgenbladet er
naturligvis Skyld i alt dette Snobberi.
– Det er jo godt, at mange som
før har været conservative har faaet
Øiene op, – vi hørte nylig en sagde
om Aftenposten «det er et Kloakblad».
og det var \aldrig/ en Høiremand.. Han havde taget
Dagbladet ved Siden af Morgenbladet, saa

 

      

ikke at blive ensidig, – Det er vel komisk
at Morgenbladet sympathiserer med
den liberale Udvikling i England, og
selv ha det kjæmpet mod Udviklingen
herhjemme saa hensynsløst. –      Det
seer uroligt ud i Tydskland og, –
det er vel de sidste to Krige som
er Sædkornet; stakkels Boerne. –
Uretfærdigheden kan ikke taales, – de
kommer over Chamerlein ogsaa en Hærrens
Dag. –      Er det ikke mærkeligt,
hvor stærkt Udviklingen gaaer i det
politiske. – –

    Du seer hvor svert det er med Ind-
samlingen til Haakonshallen, det er
Statsministeren som har gaaet foran. Det
var da for Gerhard Munthes en sver
Job, hvis han kommer til at faa Ud-
smykningen; – ‹dyrt› hvad vilde jo være
godt ham og svert ettertragteligt til at
bevare hans Navn, – mens det vilde
jo ikke være heldigt, om det blev
«Munthehallen», som en bemærker, –
– der vil have det Historiske mere frem.
– O, ja, Den lærer vel selv derom; –