Munchmuseet, MM K 4444

MM K 4444, Munchmuseet. Datert 21.07.1907. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Aasgaardstrand d. 21de
Juli.    Kjære Edvard!


    Hvor det var hyggeligt
at høre fra Dig, vi længtede
saa efter at faa vide
hvorledes Du havde faaet
det med Logi for Sommeren;
om Du havde været heldigt
dermed og faaet en liden
Erstatning for hvad Du havde
her. – Jeg har ofte været lei
over, at Du skulde føle formeget
Savn af dette din lille hygge
lige Eiendom i Sommer. – Det

 

      

var da morsomt at Du har faaet
leiet et lidet Fiskerhus og faaet
Dig en flink Husholderske, – saa
Du kan indrette Dig, som Du
vil og faa den forønskede Ro. –
Nu vil jeg da ønske at Du
fik godt stadigt Veir Resten
af Sommeren. –      Det har
jo været svert vindbart med Regn
og Kulde. – Vi kom hertil den 30
Juni, var ikke ude de første 8 Dage,
kunde ikke engang komme ud
i Haven for Stygveiret; – men
under dette har der udviklet
sig den deiligste Vegetation, saa
frodigt, Trærne har voxet utroligt
Bakken er saa vakker grøn, fuld
af Kløverblomster, – alt er saa
saftigt og vaarligt, – saa det er
en Lyst at staa og see derpaa.
Mod Nord er der altsaa ifjor plantet
smaa Kirsebærtrær, de ere ikke videre
kommet frem; men nu har Inger iaar

 

      

baaret vel 30 Bøtter fed Jord \derpaa/, som hun
har hentet bag det lille røde Hus, ned
over der da, og saa har vi plantet
et Par smaa Løvtræer til, – saa
der vil komme til at blive dæk-
ket for Indkig fra Veien. for Trærne
Vi morrer os ved at gaa og
rydde og stelle, men taer intet
bort af Træerne undtagen de reent
tørre bladløse. – Stokroserne staar
fuld af Knopper. – Kulden ivaar
var slem mod Frugtblomsterne, –
men der blev dog endel Kirsebær,
Borellene har Indsekterne ødelagt,
men saa er der en Mængde
Stikkelsbær, – Trærne er ogsaa her
voxet saa svert, – og staaer saa
friske, uagtet Stikkelsbærdræberne
har herjet saa stærkt her i
Aasgaardsstrand at i enkelte
Haver har man brændt over 100 Træer.

    I Atleliet er alt i
Orden, – Du ved, Du frygtet
for Regn, – men ingen af
Billederne er kommet noget
til, – nu skal Sperre kitte

 

      

Vinduene rigtig godt. Dernede er det
svert ordenligt. – Det holdes godt
lukket. Ingen kommer der. –

    Mange Hilsener har vi til Dig fra
gamle Kjendte; det stod saa
godt til med Præsenterne til
Smaapigerne, de vare saa overraske
de og taknemmelige, – Forældrede og.
Hendriksen er reist til Amerika, han
havde det saa vanskeligt her for Ud-
komme, Konen bad at vi skulle for-
tælle Dig dette, hun var saa taknemmelig
for at Du erindrede Datteren. –
Gjermundsens Datter bad ogsaa at
hilse Dig og takke Dig, – hun har
mistet sin Moder. – De 5 Bugges
smaapigerne vare saa lykkelige –

    Du kan tro, vi bleve overraske-
de paa vor første Spadsertur, –
hele Vestmanrødskoven er nedhuggen
der findes ikke Naaletræ igjen og
en stor Del af Præsteskoven, – og
nu er der mærket en Mængde Træer
i Fjugstadskoven, – men det er jo
gamle Gubber som skal skaffe Plads
til de yngre Træer. –

 

      

Du behøver ikke at tænke paa
at sende Penge, vi har over 160
Kroner her, har ingen Udgifter med
Hus, lever godt og billigt, nu
kommer der stadig Penge ind
fra Husfliden, da just nu
Salget af Dukker gaaer for sig.

    Fra Nørregaards kan vi hilse,
vi mødte dem paa Karl Johans G.
vi kjørte nedover til Bryggen,
de hilste saa rent straalende.

    Fotografierne fra Wering blir
sendt Dig strax, jeg synes de
seer saa gode ud. –
Jeg skal, som Du sier bade
mig godt i Solen i Haven,
– vi har det saa roligt, –

    – Abildgaards boer iaar ogsaa
hos Vibes, – Delius er her ikke
i Sommer. –

 

      

    Morten Dammens Enke fik til
sine Smaagutter endel Tøi, som
jeg vidste, Du ikke kunne bruge,
men som kom til saadan stor
Nytte, hun var saa fornøiet, og
var saa taknemmelig derfor. –

    
    Nei nu maa jeg nok slutte,
mange hjertelige Hilsener fra
Inger og Laura
 Din hengivne
Karen Bjølstad

    Larsen beder at hilse. –
    Foruden Grønsager har vi ogsaa
et lidet Potetstykke. –

    Du faaer vel ofte Fisk
nu? – {vi}\det/ {lever}\har/ ofte
er morsomt at vide at
det ligner Aasgardstrand