Munchmuseet, MM K 4491

MM K 4491, Munchmuseet. Datert 21.12.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Hjertelig mange Tak for
Brevet, og for hvad
Du forud har sendt os
gjennem Kragerø Kreditbank K 200
Det var en stor Sum
igjen, at Du kan af
see saameget nu, Du har
saamange Udgifter. –

    Det kunde let
blive et fast Budget,
dette til E M, saa

 

      

jeg synes ikke det kan
gaa an, nu, Du har saa-
meget ellers, og naar det
ikke er mere paakrævet. –
For de skal have det nok-
saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i
Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig
i en Gaard, hvor hun har Axier
Eva har Gratialie og noget i
Banken, de boer billig ved god
Bortleie. – Dette er oplyst af
Svigerinden Emma Lindboe Munch,
der forarget sig svært over at
de skulde klage og klynke, saa
Inger fast troede at de vare
fattige. – Nu har de ogsaa Ragn-
vald
, hans Datter er gift, – saa
Elise er fast ansat hos ham.

    Inger har nylig været
hos Laura, hun bad at
hilse Dig meget, nu skal
hun Lillejulaften igjen derhen

 

      

og bringe hende din Hilsen
og din store Julepræsent
det blir da 50 Kr, og saa
naar hun faae Wærenskjolds
Bog, blier det en Opmuntring.
– Inger skal ogsaa Lillejulaften
glæde Oline med 30 Kr fra
Dig og Hilsen. – Hun blier
bestandig saa rørt da. –
Og saa faaer Andrea 25
Kr. – Og saa faaer Inger og
jeg vore Summe, som vi sender
Dig saamange mange Tak
for, – vi er svert ovenpaa
med Penge nu til Jul. –

    – Inger var sammen
med Mathilde Myhre Munch
og en Datter af Chr. Myhre
i Lillesand i Bondeungdoms
laget i Festen for P A M,
hun havde det saa hyggeligt
Thorvald Lammers og Klaus
Sletten
var deres Bordkavallerer

 

      

    Inger har faaet tilsendt
fra Gyldendal «Juleroser» et
svert pent Julenummer, Du
har vel ogsaa faaet det.

    
    Glædelig Jul ønskes
fra os Alle

    Din hengivne
Karen Bjølstad.


Nordstrand 21de December
1910
.