Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718)

Brevs. 604 (PN 718), Nasjonalbiblioteket. Datert 17.2.1909. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_1_57247A00001
    
    Kjære Jappe!
 Tak for
Brevet – Et par Ord vil
jeg i al Hast si til Dit Brev –
Jeg vil senere komme
tilbage til Begivenhederne – der
nu bare smerter og ophidser mig
 …  ved Tanken – Jeg må
jo osså engang { … }vise Damehistorien
i sine Hovedtræk – de{t}n gav
mig naturligvis Dødsstødet
– eller  …  sat { … }Hul
i «Skuden» Men så virket
jo de gjentagne {o}Overhalninger
af Braadsø{ … }er desto kraftigere –
siden – Om der ikke er en

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_3_57247A00002

bestemt planlagt Forfølgelse
 …  – så har er det
dog en Slags Sammenhæng
i { … }Begivenhederne – Et Smittestof
eller Virkninger ialfald
af en Fo{ … }rfølgelse i
Stilhed – delvis fra væsentlig
fra Damens Kreds – ‹Men›
modig – gjort fra denne
Kreds – At Damen og hennes
Kreds har havt Plan
er sikkert – hun havde jo
selv truet nok – dermed
Og hennes Hjælpere med
ond Samvittighet blev
rasende bare af den Grund
alene at {D}de havde den

    Mathiesen var ikke helt fri – Han fik da vist
han var stod nær Begivenhederne med Damen

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_4_57247A00001

    blot Et par { … }Bemerkninger
Ditten lod mig på et
Karneval af en Konstabel
kaste nedover Trappene
fordi jeg vilde have Rede
på en af mig fra en
Op{ … }varter stjålet Tikroner
– Senere skjældte han mig
ud mens jeg taler med
en Dame (efter  …  at jeg
have skaffet mig ind
)
Jeg kastes ud av Ditten!
på et Kunstnerkarneval!!
Derfor min {S}spøgefulde
Hævn med Portrættet –
Men Liste gå om med
Liste forat få mig erklæret
Gal –  …  fortælle til alle
jeg har stjålet 10 Kr. – Ødelegge
mig  …  ved at tilbyde at kjøbe
min Gjæld!! er noget annet!

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_2_57247A00002

    Konstabelhistorien At Konstabelen var grov
var ubehageligt nok – men hvorfor jeg
nævner Historien var fordi jeg blev overfaldt
i Avis{ … }erne efter – Gierløff blev ikke nævnt
– Det er nok så at der findes en Nemesis
og at jeg ikke er en Helgen – Men at
alle Bohemer og Kristenfolk overfalder mig
og jager mig tildøde omtrent (Fordi jeg kom
til at gjøre hvad tusind andre har gjort) er
den rå dyriske Lyst til at kaste sig over
den Faldne – ‹Men› skadeskudte – Ve den Overvundne

    – Mer udførlig har jeg skrevet til Nørregaard
Det er nødvendig noen har Forståelse af Sagen –
og jeg vilde Du skulde forstå den

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_5_57247A00003

    Hauklands Overfald var
så raat og så aldeles
latterli meningsløst at
man ikke ved om man
skulde le eller græde –
Det var feigt, fordi han
ikke gav mig Tid til
Forsvar eller gav Antydning
til at han var sint – hva
man dog in{ … }stinktmæssig
gjør – man har da vaner
fra Guttedagerne – Det var
feigt fordi han overfaldt
mig med en jernring på
Fingeren Hånden mens
jeg sad indeklemt mellem
et Bord og en Stol og ikke
kunde røre mig

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0718_6_57247A00004

og så forsøgte han at lyve
bagefter i Avisen –

    Jeg nøier mig med
de Klaps han fik af
mig dengang 3 Dage efter –

     Ligeså frækt var
Krohgs og Hamsuns
Løgnaktige Overfald i Aviser
efterpå –

    Jeg må si det er noget
helt uhæderli i Krohgs
Maade at dep debattere på –

    – Nu får vi tænke på
Udstillingen – Gravurer
omtrent 180 Stykker kommer
først –  …  Redningen for mig
vil nu blive at jeg kan tjene
såvidt Penge så jeg i Ro kan
leve – og arbeide – hvilket nu
er det eneste jeg kan gjøre – Skriver snart
igjen Kjære Ven –

     og vær hilset
    Din E Munch