Munchmuseet, MM K 4410

MM K 4410, Munchmuseet. Datert 11.01.1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
11te Januar
92.    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet og Nytaarshilsen,
som vi sender tilbage med
alle gode Ønsker.
Det er skræklig gnistrende koldt idag,
Fjorden ligger i Røg udenfor,
imorgen har vi vel en Isflade.
Veiret har været svert ustadigt –
i Vinter – nu har det holdt ved
i Kulde en Stund. –

    Altsaa har Influencaen ogsaa
naaet Eder, jeg har haabet, at
I skulde slippe den – kanske
Du har været noksaa klein – det
er  … \gjerne/ Maven den vil holde sig
til hos Dig. – Vi var saa for
nøiede, da vi læste din Skrivelse
til Bjørnsen, vi saa da Du var
vel. – Men naar Du siger, Du

 

      

maler, – saa er Du vel nogenlunde. –
Det er saa godt at vide, at Du
har \gode/ Bekjendte. – –

    Han Bjørnsen var vel kjedelig, det er
naturligvis Misundelse, hans Datter
skal have søgt saa længe – men
det er ogsaa troligt, at Strøm er
misundelig. –      Men det Onde
vendte sig til det Gode, kan man
sige her, – for det var overordentlig
godt for Dig at Thaulow, traadte frem.
– Han er jo en mægtig Mand, som man
har fuld Tillid til; – hans Artikel
er sammendraget kommet ind i
Ørebladet. – Vi have jo nu ogsaa
læst Bjørnsons Gjensvar – han er saa
vemmelig; – Strøm har havt meget Omgang
med Bjørnsons i Gudbrandsdalen. – Det
var rigtig godt og overlegent skrevet
dit Svar til Bjørnson. – Det var noksaa
pudsig, at vi skulle faa høre fra Dig gjennem
Dagbladet. – Forresten har vi faaet dit
Kort, som Du taler om «Tusind og en Nat».

 

      

Hatten din er hentet. – Billederne
dine ere komne fra München. –
Wærenskjolds er sendt.til ham. –
Dr. Arentz er kommen hertil, vi skal
sende det til ham. –

    – Du havde det altsaa hyggeligt
Julaften, noksaa underligt at
tænke paa at der var Roser og
Sommer udenfor. –

    – Vi have havt det noksaa stille
i Julen, har været hos Grønvolds,
hvor der var grundigt kjedeligt især
deleshed for Andreas, – der ogsaa
fandt Traktementet slet. –
vi havde et lidet Lag paamed Gaasen
og Andreas skaffet Vin og Confect-
turer Nytaarsdag. – Han er i felt
godt Humør efter sine overstaaede
Examener, han staaer i Underhand
ling med Dr. Muller i Rendalen –
der skal forflyttes nedover i Aas,
troer jeg – det var da for Andreas
at bestride Embedet i Begyndelsen
altsaa hernede. – Han er tilbudt
1200 om Aaret frit Ophold. –

 

      

    Vi have sagt op hos Norby – men
har ingen Bestemmelse taget med
Logi, – der bygges meget, naar det
bare ikke bliver fordyrt. –

    –Du husker vist Brandt, som
hjalp Eder med Baadene, han, som
boede nede for os; – tænk han kom
ved Uforsigtighed til at drikke
Carbolsyre, som han tænkte var
Portvin, da den var opbevaret paa en
saadan Flaske. Han døde efter et Døgns
Lidelser. –

    Du spørger efter Ingers Elever? hun
har 15 og tager ind 40 Kr omtrent
om Maaneden. Igaar var hun i
Middag hos Moestue, hvor der blev
var deilig Traktement, mange Frem
mede. – Det er noksaa godt hun kom
mer bort imellem. – Jeg troer hun
har havt Influenca i Begyndelsen
af Julen, – nu er hun ganske
frisk igjen. –

    – Til dit Stykke «Nat i Nizza
har Krag skrevet et lidet Digt, –
har Du læst det? – vi har det ikke –
bare nogle Stropher. –