Munchmuseet, MM K 5114

MM K 5114, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    ning, men kanske Landets Fred sik
res bedst ved Kongedømme,– i
allefald ligeover for Sverige–
Den nye Konge har allerede ved
sit Væsen og Fremtræden vundet
eller skaffet Tillid endog Repu
blikanerne respecterer ham.

    Søndag aften
Mange hjertlige Tak for Brevet
og Portraittet, som var saa ud
mærket pent og lignet saa godt
– det var et sjeldent godt Billed!
Hvor det er deiligt, at Du kan
have Hvile og Ro, og kan sørge
for din Helse, Bad og styrkende
Luft maa jo være styrkende for
Nærvene,– og det er morsomt at
Naturen der ligner Norges.

    Inger er i Byen i Dag ogsaa,

 

      

hun morrer sig ved Festligheder
og er svert begeistret over al
den Pragt Kristiania udfolder,
det er da Ildimationen, som skal
være saa storartet; – men Veiret
er uheldigt, jeg faaer ikke see
noget, da Byluften er slem
for mig paa denne Aarstid. –

    Inger var til Middag hos Grønvolds
igaar.– Jeg har været svert
optaget med Arbeid for Dopheide,
og vil vel blive det fremdeles,
da der er saamange Fremmede i
Byen.– Det blir Opsving i
Forretningerne og der ogsaa saadan
Ro over Folk.–

    Morgenbladet er som ventelig sen
timental, der er ikke Maade
paa Henrivende Udtryk. Dagbladet

 

      

og Intelligensen er ogsaa med
i Hyldest; og selv Castberg og
Konow saa Inger straalende og
nikkende til alle Sider da de,
med de øvrige Medlemmer af Storthinget
skulde til Slottet for at tage imod
Kongen. – Gunnar Heiberg, som
i sin Tale har kaldt Kongen
for en «Dusinfyr», er kanske og
revet med. –

    Stat. Mikkelsens Popularitet er nu paa
det høieste,– men ingen mer
en han er sig bevidst,– at
dersom ikke dette Værk havde lykkedes,
saa havde han faaet Ansvaret, og
da saa, havde det været «korsfæst».
– Det er Tale om, at han nu vil
trække sig tilbage, men, at Kongen
vil bede ham om at blive en
Stund. – Folket synes det er trygt
at have ham. –

    Indtogsdagen om Aftenen stod
der «Folkets Villie» iblandt Illumina

 

      

tionsmottoerne. – Kongen bøiet sig
jo ogsaa for den ved at forlange
Afstemning. –

    Nei nu er jeg vis paa Du
er træt af mit lange Brev, og
jeg faaer slutte med
  mange
Hilsener fra I og L
 Din hengivne
Karen Bjølstad.–

    Ibsen skal være daarligere
nu, men kommer han sig igjen
at saa skal jeg be Laura om
det;– hun fortæller, at han
er rørende snil, han sier
ofte «\Tak/ Gud velsigne Dem Frøken.»
naar hun hjælper ham.–